Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

+

19. 7. 2021

ITE MISSA EST
Christopher A. Ferrara


Píšem tento text 24 hodín po atómovom výbuchu s úsmevným názvom „Traditionis Custodes“ (TC). Pripomína mi správu načmáranú na plechovom obale atómovej bomby Fat Man, ktorá padla na Nagasaki: „To je pre vás!“, ktorej autorom je istý Art Josephson z Chicaga „To je pre vás!“ napísal Bergoglio, keď zhodil bombu na rýchlo rastúce hnutie liturgickej obnovy, vedené mladými ľuďmi, ktoré čoraz zreteľnejšie odhaľuje terminálnu fázu všerozsiahlej cirkevnej dystopie, ktorej on predsedá.

Novus Ordo už pred tým vymieral približne rovnakým tempom, aké uvádzajú tabuľky ľudskej úmrtnosti. Ale proces jeho smrti sa urýchlil, keď Bergoglio, naviac ku všetkým ostatným urážkam Mystického Tela, uvalil na Cirkev kult Covidu. Bola to najväčšia rana od chvíle, čo Pavol VI. odštartoval proces cirkevnej auto-demolácie, nad ktorým neskôr vo vatikánskych sálach nariekal, ako nad „vpádom svetského myslenia do Cirkvi."

Bergoglio pred veriacimi zamkol baziliku Svätého Petra a vyžadoval od nich podrobenie sa šialeným príkazom civilných orgánov, ktoré v priebehu niekoľkých mesiacov roztrhali sociálnu štruktúru na kusy univerzálnou karanténou, ktorá sa v celej západnej Európe a vo väčšine zvyšku západného sveta realizovala formou stanného práva. Kostoly, ktoré už pred tým boli takmer prázdne, teraz zostali úplne bez veriacich; nedeľná povinnosť bola pozastavená na viac ako rok; milodary klesli; a mnohí z tých, ktorých ich vlastní farári vyhnali z Novus Ordo kostolov, sa už nikdy nevrátia. „Tichá apostáza“, ktorú oplakával Ján Pavol II. V Ecclesia in Europa, sa teraz inštitucionálne prejavuje v ešte opustenejších svätyniach „veľkej obnovy“ v post-COVIDovej fáze.

Medzitým, podľa akejsi cirkevnej antitézy Greshamovho zákona (zákon hovorí, že znehodnotené peniaze vytlačia z trhu dobré peniaze), tradičná liturgia naďalej nezadržateľne vytláča Bugniniho výtvor a mladí hľadači Tradície vytláčajú starých ideológov koncilovej revolúcie, vrátane prefíkaného a zlomyseľného klerikálneho politika z Argentíny, ktorý si myslí, že zasadnutím na Petrov stolec získal absolútnu moc nad Cirkvou a dokonca aj nad zjavenou pravdou (ako vidíme pri jeho rafinovanom odmietnutí Božieho zjavenia týkajúceho sa nerozlučiteľnosti manželstva a spravodlivosti trestu smrti).

Ako mons. Charles Pope včera v rozhovore pre EWTN pripustil, hnutie latinskej omše je rastúcou časťou Cirkvi. „Viete, vo väčšine oblastí Cirkvi náš počet všade klesá. Ale toto je druh mladej, živej a rastúcej časti Cirkvi.“ Pre pápeža, ktorý považuje Cirkev za La Cosa Mia, je táto situácia neznesiteľná. Títo „rigidní“ mladí ľudia, vrátane seminaristov a novo vysvätených kňazov, predstavujú riziko odhalenia skutočnosti, že „pokoncilová cirkev“ je ilúziou - veľkou fasádou pominuteľných noviniek, ktoré musia zaniknúť v prospech toho, čo vždy bolo a navždy ostane. Ako uviedol pápež Benedikt vo svojom sprievodnom liste k Summorum Pontificum: „To, čo predchádzajúce generácie považovali za posvätné, zostáva posvätné a veľké aj pre nás a nemôže to byť zrazu úplne zakázané alebo dokonca považované za škodlivé.“

Bergoglio takto neuvažuje. Cirkev je jeho a on s ňou môže nakladať, ako uzná za vhodné a nezastaví sa pred ničím, čo by zabránilo splneniu jeho príkazu. A to čo prikazuje, je koniec hnutia pre latinskú omšu. To si však vyžaduje nielen zrušenie Summorum Pontificum, ale aj predchádzajúceho indultného režimu v rámci Ecclesia Dei, ktorý dal hnutiu prvý impulz a tiež si to žiada nič menšie ako zrušenie samotnej tradičnej omše. Iba týmito opatreniami môže Bergoglio - alebo aspoň v to dúfa - radikálne zastaviť toto hnutie a spôsobiť jeho smrť. A práve tieto nepredstaviteľne brutálne opatrenia, Bergoglio včera ohlásil: Tak je napísané, tak nech sa to stane.

Článok 1 TC teda celkom komicky vyhlasuje, že prastará, uznaná a schválená omša  západnej cirkvi, omša svätých, liturgický základ kresťanstva, ktorého rímsky kánon má apoštolský pôvod, je vyňatá z rímskeho obradu, ktorý teraz pozostáva iba z Novej omše:

Čl. 1. Liturgické knihy vydané svätým Pavlom VI. a svätým Jánom Pavlom II. v súlade s dekrétmi Druhého vatikánskeho koncilu sú jediným vyjadrením lex orandi rímskeho obradu.

To je smiešne. Aký je teda podľa Bergoglia súčasný stav tradičnej latinskej omše, ktorú na večné časy kodifikoval pápež svätý Pius V.? Je, tak ako chce aby sme verili, jednoducho zrušená? Alebo je prostredníctvom článku 1. suspendovaná, či odvolaná? Ako vysvetľuje jeho sprievodný list:

V odpovedi na vaše žiadosti som sa pevne rozhodol zrušiť všetky normy, pokyny, povolenia a zvyky, ktoré predchádzajú tomuto Motu proprio, a vyhlasujem, že liturgické knihy, ktoré vyhlásili svätí pápeži Pavol VI. A Ján Pavol II., v súlade s dekrétmi II. vatikánskeho koncilu, predstavujú jediné vyjadrenie lex orandi rímskeho obradu. Toto rozhodnutie zakladám na skutočnosti, že po Tridentskom koncile svätý Pius V. tiež zrušil všetky obrady, ktoré sa nemohli dovolávať oprávnenej starobylosti a ustanovil pre celú latinskú cirkev jediný Missale Romanum.

Nehanebná úskočnosť tohto pápeža tu dosahuje nový vrchol v tvrdení, že zrušením odvekého obradu omše v prospech liturgickej novinky, ktorá bola na Cirkev uvalená iba pred päťdesiatimi rokmi, a ktorej jedna „eucharistická modlitba“ bola zložená na reštaurácií, nasleduje príklad svätého Pia V., ktorý zrušil liturgické novinky v prospech prastarej omše. Ak by Bergoglio skutočne napodobňoval svätého Pia V., zrušil by novú omšu a išiel by ešte o krok ďalej ako Benedikt obnovením jednoty Rímskeho obradu a odstránením nepresvedčivej a čisto verbálnej dištinkcie medzi „riadnou“ a „mimoriadnou“ formou jedného obradu.

Bergoglio vo svojej zvrchovanej arogancii publikuje tento doublespeak a očakáva, že bude braný vážne. Ten je samozrejme je absolútne neplatný. Pápež nemá právo zrušiť žiaden uznaný a schválený omšový obrad a práve preto sa Benedikt XVI. usiloval vysvetliť v Summorum Pontificum, že Pavol VI to nikdy neurobil. Budúci pápež Benedikt k 10. výročiu Ecclesia Dei napísal: „Cirkev počas svojich dejín nikdy nezrušila ani nezakázala ortodoxné liturgické formy, to by bolo Duchu Cirkvi úplne cudzie.“ Ale potom je Bergogliovi pontifikát Duchu Cirkvi úplne cudzí.

Absolútne nepochybujúc, že ​​tradičná latinská omša je mŕtva vec, ktorej pohreb je len otázkou času, Bergoglio v sprievodnom liste ďalej vyhlasuje, že celým účelom TC je „vrátiť sa k jednotnej forme slávenia “, čo znamená k Novus Ordo a že akékoľvek ďalšie používanie misálu z roku 1962 sa má riadiť„ potrebou včasného návratu k rímskemu obradu vyhlásenému svätými Pavlom VI. a Jánom Pavlom II. a na druhej strane ukončiť zriaďovanie nových osobných farností viazaných skôr na želania jednotlivých kňazov, ako na skutočnú potrebu svätého Božieho ľudu“.

Zvyšok TC predstavuje súbor predpisov, ktoré majú zabezpečiť, aby sa hnutie za latinskú omšu udusilo a nakoniec úplne zahubilo. Článok 2 hovorí, že biskupi zodpovedajú za liturgické slávenia vo svojich diecézach, vrátane slúženia podľa Rímskeho misála z roku 1962, kým článok 3 hovorí - s dnes už obvyklou lživosťou - že až tak úplne zodpovední nie sú, ale musia urobiť všetko, čo mottu proprio nariaďuje, aby čo najskôr vykorenili tradičnú omšu. Patria sem nasledujúce opatrenia, ktoré zvrátia nielen Summorum, hoci Benedikt je stále nažive, ale dokonca aj veľkú časť indultného systému Ecclesia Dei:

prísaha vernosti novej omši od všetkých skupín, ktoré sa zúčastňujú tradičnej omše (§ 1);

• vytesňovanie latinských omšových skupín na nové miesta, mimo farské kostoly, čím prestane všetko slúženie tradičných omší v bežných farnostiach, kam veriaci zvyčajne chodia (§ 2);

• žiadne nové personálne farnosti venované latinskej omši, čím sa definitívne ohraničí počet tých, ktorých priťahuje tradičná liturgia (§ 2);

• obmedziť slávenia tradičnej omše na konkrétne dni a vyžadovať nielen to, aby čítania boli v ľudovom jazyku, ale aby pužívali tragické „preklady Svätého písma, schválené na liturgické účely príslušnými biskupskými konferenciami“ (§ 3);

• ustanovenie kňaza „povereného“ všetkými sláveniami tradičných omší v diecéze a „pastoráciou“ tých, ktorí sa ich zúčastňujú - inými slovami dozorcu, ktorý zabezpečí poslušnosť Bergogliovi (§ 4);

• prehodnotiť, či sú špeciálne farnosti zriadené pre skupiny latinskej omše „účinné pre ich duchovný rast ... aby sa určilo, či si ich ponechajú alebo nie“ - inými slovami, treba ich začať rušiť (§ 5);

• zákaz ustanovenie „nových skupín“ - to znamená, že zakazuje akýkoľvek rast hnutí za latinskú omšu (§ 6).


Ďalej nasleduje článok 4, ktorý upevňuje Bergogliovo smrteľné zovretie hrdiel kňazov vysvätených po TC (16. júla 2021), ktorí by radi slúžili tradičnú svätú omšu. Novo vysvätení kňazi „musia podať formálnu žiadosť diecéznemu biskupovi, ktorý sa poradí s apoštolským stolcom skôr, ako udelí toto povolenie. “ Od každého mladého kňaza je teraz potrebné nielen biskupské, ale aj vatikánske povolenie, aby mohl slúžiť podľa misálu z roku 1962.

V článku 5 sa vyžaduje, aby aj kňazi, ktorí už slávia tradičnú svätú omšu, požiadali o „oprávnenie naďalej využívať túto výsadu“ – čo je jednoznačne stimul pre nepriateľských naladených biskupov, aby začali odvolávať tieto „výsady “, a zrušili tak inherentné právo každého kňaza slúžiť tradičnú svätá omša, ktoré udelilo Summorom pontifikum

Články 6 a 7, ktoré sa zameriavajú na bratstvo svätého Petra, Inštitút Krista Kráľa a ďalšie apoštoláty latinskej omše „zriadené Pápežskou komisiou Ecclesa Dei“, ich podriaďujú jurisdikcii Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločností apoštolského života súbežne s Kongregáciou pre bohoslužby, ktoré sú pod kontrolou Bergogliových komplicov, ktorí sa všetci stavajú k tradičnej omši nepriateľsky. Osud Františkánov Nepoškvrnenej je dnes potenciálne a možno aj bezprostredne, osudom bratstva sv. Petra a ostatných latinských omšových kňazských spoločenstiev vrátane ich seminárov.

Nakoniec článok 8 vyhlasuje, že „Zrušujú sa predchádzajúce normy, pokyny, povolenia a zvyky, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tohto zákona.“ Pod „zvykom“ mieni Bergoglio zjavne prastarý zvyk tradičnej latinskej omše.

Aby poskytol pozlátko pastoračného zdôvodnenia zakrývajúceho nenávisť k veci, ktorú sa snaží zničiť, Bergoglio ďalej odhaľuje bezhraničnosť svojej arogancie. S hnusnou povýšenosťou voči svojim dvom bezprostredným predchodcom Bergoglio vyhlasuje, že jeho prieskum medzi biskupmi týkajúci sa latinských omšových spoločenstiev - manéver potvrdzujúci zaujatosť ktorá predchádza TC - vysvetľuje, že Ján Pavol II. a Benedikt XVI. sa vo svojej starostlivosti o všetkých tých zlých ľudí, ktorí používajú misál z roku 1962 pre svoje zločinné ciele, mýlili:

„Príležitosť, ktorú ponúkol svätý Ján Pavol II. a s ešte väčšou štedrosťou Benedikt XVI. a ktorej cieľom bolo znovu obnoviť jednotu cirkevného tela s rôznymi liturgickými preferenciami, bola využitá na zväčšenie roztržky, na posilnenie rozdielov a na podporu nejednoty ktoré zraňujú Cirkev, blokujú jej cestu a vystavujú ju nebezpečenstvu rozdelenia. “


Po krátkom odkaze na ohavný stav novej liturgie, proti ktorému nemieni vôbec nič podniknúť, uvádza Bergoglio neurčitú vinu rovnako neurčitej skupiny ľudí, ako jediný dôvod pre rozkaz, ktorým bude tradičná liturgia umiestnená do karantény, kde bude čakať pomalú smrť :

Som však napriek tomu smutný, že inštrumentálne použitie Missale Romanum z roku 1962 sa často vyznačuje odmietnutím nielen liturgickej reformy, ale aj samotného Druhého vatikánskeho koncilu, o ktorom sa neopodstatnenými a neudržateľnými tvrdeniami hovorí, že zradil Tradíciu a „Pravú cirkev“. Cestu Cirkvi treba vidieť v dynamike Tradície „ktorá pochádza od apoštolov a napreduje v Cirkvi za pomoci Ducha Svätého“ (DV 8). Poslednú etapu tejto dynamiky predstavuje II. Vatikánsky koncil, na ktorom sa katolícky episkopát stretol, aby načúval a ukázal cestu pre Cirkev, ktorú naznačil Duch Svätý. Pochybovať o koncile znamená pochybovať o úmysloch tých samých otcov, ktorí na ekumenickom koncile slávnostne vykonávali svoju kolegiálnu moc cum Petro et sub Petro a vo finále pochybovať o samotnom Duchu Svätom, ktorý vedie Cirkev.

Latinská omša musí byť teda obmedzená a nakoniec zadusená, pretože niektorí ľudia, ktorí sa jej zúčastňujú - nezáleží na tom, ktorí alebo koľko z nich - „spochybňujú koncil“. Nie nejaké konkrétne učenie koncilu, pretože také učenie nemožno presne špecifikovať, ale skôr „koncil“ ako epochálnu udalosť, ktorej podstata musí byť vnímaná gnostickým spôsobom, ako „cesta pre Cirkev naznačená Duchom Svätým“. Romano Amerio označuje túto mystifikáciu viery, ktorá prevyšuje každú doktrínu, dogmu a prax, ako „circiterizmus“ pokoncilového myslenia:

Circiterizmus“ je niečo, čo sa často vyskytuje v argumentoch progresívcov. Spočíva v odvolávaní sa na neurčitý a nejasný pojem, akoby to bolo niečo dobre zavedené a definované a následnej extrakcii alebo vylúčení prvku, ktorý je potrebné extrahovať alebo vylúčiť. Pojem duch koncilu, či koncil, je presne takým výrazom.

Preto nesmieme „spochybňovať koncil“. Pretože Bergoglio spája pochybnosti o „koncile“ s misálom z roku 1962, ktorým pohŕda, musí byť latinská omša z tohto dôvodu poslaná krátkou cestou na smetisko, aby Cirkev mohla pokračovať na dlhej ceste „koncilu“, ktorý nie je nič iné ako nepretržitý diktát Ducha Svätého. Heréza je tu teda predefinovaná ako tvrdohlavá, po krste jestvujúca pochybnosť o „koncile“. Už to nie je, ako sa chápala doposiaľ,  pochybnosť o niektorom článku božskej a katolíckej viery. A jednota Cirkvi je iba funkciou slepého pridržiavania sa „koncilu“.

Pokiaľ niet pochýb o „koncile“, existuje jednota a Cirkev je v dobrom poriadku. V súlade s tým je potrebné prísne zaobchádzať iba s rigidnými prívržencami latinskej liturgickej tradície a ich neprípustnou pochybnosťou o „koncile“: „Na obranu jednoty Kristovho tela som nútený odvolať povolenia, ktoré dali moji predchodcovia. “ Neexistuje však „obrana jednoty Kristovho tela“ proti tým, ktorí útočia na samotné základy viery, ktoré sa Bergoglia veľmi netýkajú, ako dokazuje v nekonečnom prúde invektív proti „rigidnosti“. Bergoglio v skutočnosti nevidí nijakú súvislosť medzi nejednotou v Cirkvi a novou omšou, v ktorej zmenšujúcom sa počte  ktorej prívržencov, vrátane Bidena a Pelosi, je široko rozšírený nesúhlas s mnohými základnými cirkevnými princípy viery a mravov vrátane tých základných predpisy prírodného zákona.

Prenasledovanie prívržencov latinskej omše, ktoré mal Bergoglio v úmysle začať, sa začalo v priebehu necelý deň a oveľa horšie určite bude prebiehať od nepriateľských biskupov a Bergogliových vybraných spolupracovníkov vo vatikánskom aparáte. Existuje však dobrý dôvod dúfať, že sa tento brutálny čin pomstychtivého despotu vypomstí, tak ako sa často stáva pri despotických excesoch.Už, existujú prvé náznaky, že sympatizijúci biskupi sa pasívne postavia proti tyranovi, ktorý posledných osem rokov zosmiešňoval Petrov úrad a ovládal svoju moc ako diktátor banánovej republiky. Rovnako ako veriaci ho majú už celkom dosť.

Bergoglio sa môže veľmi ľahko dožiť trpkej ľútosti, za to že vyhlásil „Traditionis Custodes“. Pretože pri vyhlásení vojny proti omši vekov, vojny, ktorú nemôže vyhrať, vyhlásil vojnu nielen veriacim na zemi, ale aj spoločenstvu svätých, ktorí boli povýšení na oltár, vrátane nikoho menšieho ako svätého pápeža ktorého sa Bergoglio odvážil porovnávať so sebou pri domáhaní sa zrušenia samotnej omše, ktorú tento veľký pápež opevnil proti útokom profánnych votrelcov:

Na základe našej apoštolskej autority na večné veky schvaľujeme a povoľujeme, pri spievaní alebo čítaní svätej omše v ktoromkoľvek kostole, aby sa tento misál bez akejkoľvek obavy vo svedomí a strachu z toho, že by došlo k trestu, odsúdeniu alebo cenzúre mohol slobodne a zákonne užívať .... Rovnako vyhlasujeme a ustanovujeme, že nikto, nie je ani oprávnený ani nesmie tento misál meniť a že tento dokument nie je možné ani odvolať ani pozmeniť, ale zostáva vždy platný a zachováva si svoju plnú platnosť bez ohľadu na predchádzajúce vyhlášky a dekréty Svätého stolca ...

Preto nikto nemá povolenie, meniť toto vyhlásenie o našom povolení, štatúte, vyhláške, príkaze, rozkaze, grante, indulte, deklarácii, vôli, dekréte a zákaze. Ak by sa niekto odvážil dopustiť takého činu, mal by vedieť, že ho postihne hnev Všemohúceho Boha a blahoslavených apoštolov Petra a Pavla.

Pápež svätý Pius V., oroduj za nás! Svätí Peter a Pavol, zvolajte nebeský trest!

[

Akvinský o zlých prelátoch
Edward Fesser

Aký postoj by mal zaujať katolík voči krutým a svojvoľným prelátom - napríklad tým, ktorí donekonečna vyvolávajú rozdelenie a potom nehanebne obviňujú z rozdelenia tých, ktorí si túto skutočnosť všimnú a kritizujú ju? V knihe Quodlibet VIII uvádza Akvinský niekoľko relevantných poznámok k otázke, či si treba ctiť „zlých prelátov“. :

U preláta môžeme rozlíšiť dve veci: samotnú osobu a jej úrad, ktorý z neho robí akúsi verejnú osobu. Ak je prelát zlý, tak by sa úcta človeku, akým je, preukazovať. Česť je úcta prejavovaná ľuďom ako osvedčenie ich cností. Ak by sme si teda ctili takého preláta pre osobu, ktorou je, vydali by sme o ňom krivé svedectvo, čo je zakázané v Exodus 20: Nebudete vydávať krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Ale ako verejná osoba prelát nesie obraz a zastáva pozíciu v Cirkvi ... ktorá nepatrí jemu, ale  niekomu inému - Kristovi. Jeho hodnota ako taká nie je určená osobou, ktorou je, ale pozíciou, ktorú zastáva. Je ako jedna z tých značiek, ktorá na pravítku, či mierke, čo označujú nejakú vyššiu mieru - sama o sebe je bezcenná. Ako hovorí kniha Prísloví 26:  (Človeku, ktorý by) priväzoval kameň do praku, (podobá sa ten), kto preukazuje česť bláznovi. ... Zlého preláta preto neslobodno ctiť kvôli tomu, kým je, ale kvôli tomu, aké postavenie zastáva. Prípad sa podobá úcte k posvätným obrazom, ktorá je určená veciam na nich zobrazených, ako hovorí Damascénsky. Preto Zachariáš prirovnáva zlého preláta k modle: Beda pastierovi a modle, ktorí opúšťajú stádo ...

Zlý prelát nie je hodný byť prelátom a pocty dostáva len preto, že je prelátom. Ale Ten, ktorého obraz zlý prelát predstavuje, je hodný toho, aby bol jeho zástupcovi vzdávali úctu, rovnako ako je svätá Panna hodná toho, aby bola úcta vzdávaná aj jej namaľovanému obrazu, hoci samotný obraz ako taký nie je tej úcty hodný. (s. 70 - 71)

To sú dva kľúčové body. Prvý je, že keď je človek zlým prelátom, nemali by sme predstierať opak iba kvôli jeho úradu. To by podľa Akvinského bolo porušením ôsmeho prikázania - klamstvom. Prirovnáva to aj k modlárstvu. Obraz Krista alebo svätca nemá sám o sebe žiadnu hodnotu, ale ukazuje na niečo, čo je mimo tento obraz. Keď sa zameriame len na samotný obraz, urobíme z neho modlu. Podobne si zlý prelát zaslúži česť iba kvôli funkcii, ktorú zastáva. Keď predstierame, že jeho osobné chyby nie sú skutočné, namáhame sa pripisovať dobré motívy zjavne nespravodlivým činom, alebo skrytú múdrosť zjavne hlúpym výrokom, sme ako niekto, kto sa sústreďuje na obraz a predstiera, že aj to množstvo nedostatkov a chýb, ktoré ako obyčajný kus hmoty obsahuje, musí byť nejako skutočne božské.

Druhý kľúčový bod je, že takémuto prelátovi musí byť napriek tomu vzdávaná úcta, ktorá náleží jeho úradu Kristovho vikára. Je urážka Krista, keď sa jeho zástupcovi táto pocta odmieta - akoby to nebol sám Kristus, ktorý dopustil, aby bol taký  zlý a nehodný človek jeho zástupcom, alebo akoby Kristus nevedel, čo robí, keď to dovolil.

Podľa Akvinského - a podľa katolíckeho učenia všeobecne - môžu a majú takí preláti byťverejne kritizovaní ich podriadenými, keď robia niečo, čo ohrozuje vieru. Ale vzhľadom na povahu ich úradu sa aj to musí diať „nie s drzosťou a tvrdosťou, ale s jemnosťou a úctou“. A ak je dotyčným prelátom pápež, potom jediné, čo človek môže urobiť je táto úctivá kritika, pretože pápež nemá nadriadeného na zemi, ktorý by ho mohol kárať alebo trestať. Samotný Kristus môže a vyrieši problém v čase a spôsobom, ktorý sám najlepšie posúdi.

To ale znamená trápenie. A trápenie, ako to dokazuje život svätých a ako nás Písmo učí od začiatku do konca, je údelom spravodlivého človeka - kajúcne trpiaceho, trpiaceho solidárne s ostatnými, trpiaceho v jednote s Kristom. Toto utrpenie môže plynúť z našich vlastných hriechov, z účinkov prvotného hriechu na svet okolo nás, alebo z prenasledovania. A niekedy to môže prísť aj zvnútra samotnej Cirkvi. Kristus sľubuje iba to, že nebude zničená a že nebude vo svojich rozhodujúcich a záväzných vieroučných a morálnych deklaráciách nútiť veriacich k omylu. Avšak, hocikedy môže byť a niekedy aj na samom svojom vrchole, postihnutá zlom každého druhu. Toto Kristus dopustil i preto, že to ilustruje pravdu jeho vlastného prisľúbenia. Ani zlí pápeži nemôžu zničiť Cirkev.

Ale cirkevná história nie je marvelovským filmom, kde sa všetko podarí do dvoch hodín, alebo aspoň do ďalšieho filmu v sérii. Ako ukazuje synoda s odsúdením mŕtvoly, veľká západná schizma a ďalšie udalosti z dejín, riešenie problémov spôsobených hlúposťou pápežov, korupciou a zlým spravovaním vecí môže niekedy trvať desaťročia. My, moderní katolíci, sme mäkkí a netrpezliví a mali by sme pohliadnuť na vytrvalosť našich predkov.

Dnešné udalosti dávajú príležitosť pripomenúť slová kardinála Ratzingera, ktoré vyriekol v súvislosti so smrťou Michaela Daviesa, známeho tradičného katolíckeho spisovateľa a oddaného obrancu tridentskej omše. Kardinál napísal:

Správa o smrti Michaela Daviesa sa ma hlboko dotkla. Mal som to šťastie, že som sa s ním niekoľkokrát stretol a našiel som muža s hlbokou vierou, pripraveného prijať utrpenie. Od skončenia koncilu venoval všetku svoju energiu do služby viery a zanechal nám dôležité publikácie, najmä o posvätnej liturgii. Napriek tomu, že si vo svojom čase od Cirkvi veľa a mnohými spôsobmi vytrpel, vždy zostal mužom Cirkvi. Vedel, že Pán založil svoju Cirkev na skale svätého Petra a že viera môže nájsť svoju plnosť a zrelosť iba v jednote s nástupcom svätého Petra. Môžeme si teda byť istí, že Pán mu otvoril nebeské brány dokorán. Odporúčame jeho dušu do Pánovho milosrdenstva.

Koniec citátu. 
Všimnite si, že kardinál Ratzinger uznal, že Davies od Cirkvi veľa trpel - a napriek tomu jej zostal verný a teda aj nástupcovi svätého Petra. Toto je príklad, ktorý by sme sa mali snažiť napodobniť. Musíme trpieť pre Cirkev, aj keď - vlastne, najmä keď - trpíme kvôli nej.18. 7. 2021

Jasanie liberálov nad obmedzením tradičnej omše – šampanské, ktoré vystrelilo predčasne

Branislav Michalka


To, čo zasvätení znalci vatikánskeho zákulisia ohlasovali už dávnejšie, a čomu nadšení vyznávači „hermeneutiky kontinuity“ odmietali stále uveriť, sa stalo skutočnosťou. V piatok 16. júla ohlásil[1] Vatikán, že pápež František zrušil motu proprio Benedikta XVI. Summorum pontificum, ktoré uvoľňovalo podmienky pre slúženie tradičnej sv. omše podľa misála z roku 1962, ako aj všetky ďalšie dokumenty a nariadenia týkajúce sa slúženia predkoncilovej liturgie a nahradil ich novým motu proprio s názvom Traditionis custodes. Nové motu proprio, na rozdiel od dokumentu Benedikta XVI. slúženie tradičnej svätej omše zase výrazne obmedzuje, a to možno ešte striktnejšie než to stanovovali dokumenty regulujúce tieto podmienky pred vydaním Summorum pontificum.

Duše všetkých cirkevných liberálov na Slovensku zaplesali. Z tých zopár reakcii, ktoré sa doposiaľ vyskytli v slovenskom mediálnom priestore je zrejmé, ako sa im od radosti trasie chochol na hlave, ako sa tmolia v radostnom uspokojení a ako sa už tešia na sankcie voči svojim „čipkovaným“ oponentom v barokových ornátoch. Vycvičení v udávaní, donášaní a špehovaní počas covidovej hystérie, zúročia nepochybne svoje skúsenosti aj na tomto poli, doteraz podľa nich len slabo zoranom. Bude sa zrejme hlásiť, kde sa tajne slúžia tradičné sv. omše, budú sa prekladať problémoví kňazi z farnosti do farnosti, veriaci budú vodení za „hermeneuticko kontinuálny“ nos na špagátiku tolerancie a sľubov, až zamieria ako „ľahká kavaléria“ na Kryme do „údolia zabudnutia“.

Uľahčené povzdychy katolíckych slniečkárov, sužovaných nárastom slúženia tradičnej liturgie, a zrejme ešte aj únavou z nadšeného zápolenia na bojisku všeobecnej vakcinácie, si mohli záujemcovia prečítať na diskusiách pod správami o zrušení Summorum pontificum. „Konečne... najvyšší čas... to malo prísť už dávno... múdre rozhodnutie...“, to sú len paberky z tohoročnej letnej úrody čitateľských liberálnych múdrostí. Z ich radosti sa môžeme domýšľať, ako ich celé tie roky trápilo, že počet tradičných katolíkov na Slovensku narastá.

Netrápilo ich zrejme katastrofálne stúpanie počtu rozvodov, podozrivá masová epidémia nulít katolíckych sobášov na Slovensku, prepad počtu seminaristov, požehnávanie homo-párov v Nemecku a pápežove výroky na túto tému, ako aj jeho pozdravy P. Jamesovi Martinovi SJ, vyprázdňujúce sa kostoly ani desivé neznalosti základných právd viery medzi katolíkmi. To, čo ich trápilo bol návrat Tradície. Nielen liturgickej. Lebo oni vedia, že návrat tradície liturgickej, so sebou automaticky prináša aj návrat tradície vieroučnej. A práve o to tu ide.

Nejde len o to, že si niekto oblečie bohato zdobené ornáty, otočí sa chrbtom k pokrokovému ľudu a odrieka modlitby po latinsky. Ide o to, čo bude následne hovoriť o katolíckom manželstve, katolíckej politike, ekumenizme, sexuálnej morálke, odluke Cirkvi a štátu, o výchove detí atď. A toto všetko, tento logický vieroučný dôsledok príklonu k liturgickej tradícii, spojený s odmietaním všetkých modernistických výstrelkov a bludov, tvorí onú výbušnú cirkevnú zmes, ktorá nastoľuje nepríjemné otázky o legitímnosti modernistických inovácií, vnáša nepokoj do pokojných stojatých vôd cirkevného rybníka, vyrušuje pokojamilovných kaprov z ich zhovievavého krúženia po dne a predovšetkým – rozdeľuje.

Strašné to slovo, v ktorom je obsiahnutá celá panika z možného nájdenia logického rozporu medzi doktrínami minulosti a modernistickými inováciami, a panika z následnej nutnosti reagovať na tento rozpor zaujatím nejakého stanoviska, ktoré automaticky vytvorí dva názorové tábory. Voľba katolíckeho slniečkára znie jasne: radšej žiadne otázky a žiadne návraty do minulosti, ktoré otázky vyvolávajú, než stratu iluzórnej jednoty.

Teraz im pápež František na utíšenie ich pokojamilovných duší priniesol nové motu proprio. Jeho cieľom má byť, ako to uviedol samotný pápež vo svojom komentári[2] k novému motu proprio: „zaistiť dobro tých, ktorí sú zakorenení v predchádzajúcej forme slávenia a potrebujú čas na návrat k rímskemu rítu, ktorý vyhlásili svätí Pavol VI. a Ján Pavol II., a zároveň zastaviť zakladanie nových osobných farností, ktoré je spojené skôr s túžbou a vôľou jednotlivých kňazov, než so skutočnou potrebou svätého veriaceho Božieho ľudu.“ To dobro spočíva zrejme v obmedzení prístupu tradičných katolíkov k tradičnej omši, ale čo je dôležitejšie, pápež František v podstate citovaným výrokom načrtáva pre liberálov lákavú víziu budúcnosti, v ktorej už žiadni tradiční katolíci nebudú, pretože po určitom čase nakoniec všetci rozumne a tolerantne opustia staré formy a priklonia sa k novým. A to je skutočne dobrý dôvod na modernistické jasanie.

Ale práve tu však naráža modernistická kosa, na kameň reality. Tradiční katolíci totiž nie sú momentálne v pozícii, ktorá by ich nútila k ústupu. Počet tradičných katolíkov rástol vo svete už dávno pred vydaním Summorum pontificum Benediktom XVI., rástol by aj keby žiadne motu proprio nevyšlo. Ich semináre praskajú vo švíkoch, zatiaľ čo diecézne zívajú prázdnotou a musia sa rušiť. Rodiny tradičných katolíkov sú početné a rodiny liberálnych katolíkov nie. A predovšetkým, z psychologického hľadiska, kto si čo i len raz poriadne čuchol k tradičnej liturgii, tak ten sa nikdy nevráti k „rímskemu rítu, ktorý vyhlásili svätí Pavol VI. a Ján Pavol II.“ Tradičná liturgia je príliš silná a návyková spirituálna „droga“ a je to hábit, ktorý je katolíckej viere ušitý na mieru. Katolík, ktorý si ju raz vyskúša obliecť na svoju dušu zistí, že mu padne ako uliata a už ju odmieta vyzliecť.

Takže je úplne zbytočné poskytovať mu nejaký čas vo falošnej liberálnej nádeji, že sa vzdá tradície (nielen liturgickej, ale aj vieroučnej) v prospech formy, ktorá pripúšťa spoločné ekumenické modlitby, podávanie sv. prijímania na ruku či koncelebráciu. Tradiční katolíci budú napriek akýmkoľvek obmedzovaniam vyhľadávať alternatívne miesta sv. omší a alternatívnych vysluhovateľov, budú cestovať za omšou autami kilometre (áno, na rozdiel od liberálnych katolíkov, ktorým je zaťažko doplaziť sa aj do ich moderného betónového kostola, na betónovom sídlisku) ale predovšetkým sa utvrdia v tom, že modernistami infiltrovaná Cirkev ich chce zničiť.

Radosť liberálnych katolíkov z vydania nového motu proprio je teda detinská, zbytočná, nedomyslená a predčasná. Ich schopnosť generovať zo svojho stredu kňazov sa povážlivo blíži k nulovým hodnotám, ich viera je rozriedená nad pomyslenie bývalých vekov, ich duchovný potenciál je zmrštený na lacné poskakovanie s gitarami, lichotenie všetkým oponentom (okrem tradičných katolíkov, samozrejme), a udusený infantilizáciou a feminizáciou. Ich počty ubúdajú, pričom počet tradičných katolíkov rastie.

Tradiční katolíci nemajú dôvod vzdať sa tradičnej liturgie v prospech NOM a ani to nikdy neurobia. Práve skúsenosti Vatikánu s neúčinnosťou sankcií na tomto poli boli tým, čo viedlo Benedikta XVI. k vydaniu Summorum pontificum. Bola to nutnosť, potreba aspoň nejako ovplyvňovať proces návratu Tradície. Vydaním tohto nového motu proprio a zrušením starého, Vatikán dosiahne len jediné – stratí túto možnosť. Žiadnu jednotu nedosiahne, ale potvrdí to, čoho sa liberáli najviac báli – rozdelenie.

Jeho autorita, naštrbená u tradičných katolíkov benevolentným prehliadaním tých najohavnejších liturgických, pastoračných aj vieroučných excesov a podozrivo kolidujúca s neúmernou prísnosťou voči katolíkom oddaným tradícii, sa tým ešte viac naruší. Okatá disproporcia v „milosrdenstve“ bije do očí a presvedčí aj tých tradičných katolíkov, ktorí doteraz váhali. To je všetko, čo proti tradičným katolíkom Vatikán novým motu proprio dosiahne.

Pokiaľ to liberálnych katolíkov teší, kľudne im tento dnešný efemérny a detinský pocit víťazstva doprajme. Veď nakoniec, príliš mnoho radosti im budúcnosť asi neprinesie (v každom smere, nielen cirkevnom) a oni navyše na utrpenie príliš stavaní nie sú. Tak prečo by sme im nemohli dopriať aspoň dnes malý pocit šťastia? Pred krušnými časmi, plnými sklamania.[1] https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-07/nove-motu-proprio-meni-pravidla-pro-predkoncilni-liturgii.html

[2] https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-07/papezuv-komentar-k-novemu-motu-proprio-o-predkoncilni-liturgii.html