Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

16. 9. 2012


Aký  má byť postoj laika v dnešnej kríze?


Drahý profesor Romero,

rada by som Vám položila niekoľko otázok o kríze v Cirkvi a o tom, aká by mala byť reakcia laika na túto krízu. Väčšiu časť života som sa hlásila k sedevakantizmu, ale posledného jeden a pol roka som si začala uvedomovať nutnosť jurisdikcie potrebnej pre riadenie a vyučovanie ako nevyhnutného a podstatného prvku Cirkvi, ktorú taktýmto spôsobom ustanovil náš Pán.
Tragédia dnešnej situácie je v tom, že na jednej strane vedie bežného laika, ktorý nemá vzdelanie v jazykoch, filozofii a teológii, aby prijal mienku toho, kto zrovna prináša pôsobivejší argument, čo je celkom protestantský postoj. Táto pozícia je častokrát nebezpečná, nie len kvôli istým, kultu podobným črtám, ktoré sa začínajú ukazovať, ale aj preto, že teológia, ktorá sa dnes vyučuje sa mnohokrát, od toho čo bolo vyučované kedysi, odlišuje. Dokonca aj SSPX, ktoré neprestajne tvrdí že nie je sedevakantistické v skutočnosti len pramálo rešpektuje to, čo hovorí dnešné Magistérium alebo Pápež a to určite nie je spôsob, akým sa správali laici v minulosti.

Druhá strana mince ale je, že my laici sme v predkoncilných časoch verili, že každý dokument, ktorý prišiel z Ríma je prinajmenšom bezpečný a neškodný, hoci možno nie je neomylný. Súhlasili sme, lebo nás učili súhlasiť a nebolo v tom žiadne nebezpečenstvo. Žiadna náuka, nech už sa týkala hocičoho, sa nejavila ako nová či kontradiktórna. Takže sme neboli postavení pred povinnosť lúštiť štruktúru každej vety v dokumente a rozlišovať medzi čiastkovými nuansami, aby sme zistili čo vlastne dokument v skutočnosti hovorí. Toto musíme robiť s väčšinou dokumentov po roku 1963. To nás stavia do pozície pápežovho pápeža, inak povedané nechá nás to spoliehať sa na "súkromný úsudok". Takže z oboch strán tu máme ťažko riešiteľnú otázku, aký má byť správny postoj laika.

Maria


Drahá Maria,

môj názor na správny postoj "obyčajného laika" je takýto. Laik sa nemusí stať svojím "privátnym teológom" a rozhodovať teologické spory sám za seba. Skôr by sa mal pevne pridŕžať všetkého, čo sa vždy učilo: quod semper, quod ubique, quod ab omnibus (vždy, všade a všetkými). To je samozrejme jednoduchšie pre tých, ktorí boli dobre vychovaní pred koncilom, ale je to dosiahnuteľné aj pre tých, ktorí ako ja, dostali zmätenú "katolícku" výchovu po vypuknutí krízy, ak čítaju veľa dobrej katolíckej literatúry a toľko, koľko len vládzu, sa ponoria do katolíckej kultúry. Keď si je človek istý, čo sa vždy učilo (možno to nájsť v tradičných katechizmoch ako napr. Tridentský, Baltimorský ai.), na tom základe potom môže rozvážiť všetko. Ak sa objaví nepokryto nové či neortodoxné učenie, človek sa nemôže čudovať, že protirečí predchádzajúcemu učeniu. Pravda nemôže protirečiť pravde a keď vieme, že predchádzajúce učenie bolo pravdivé, jediný možný zmysel a interpretácia nového učenia (jediný záväzný zmysel), musí byť totožný s predchádzajúcim učením. Neortodoxná interpretácia nie je ani správna, ani záväzná.

Napríklad Lumen gentium zdá sa učí, že i tí čo sú mimo Cirkev môžu byť spasení. Naozaj to učí? Nuž, z minulosti máme dogmu hovoriacu, že mimo Cirkev niet spásy. Preto je nemožné, aby sme boli povinní veriť, že mimo Cirkev spása je, keď sme na večné veky povinní veriť opak. Potom jediným možným pravdivým zmyslom Lumen gentium je niečo iné. Alebo to, že nakoniec sa niektorí z pokrstených, ktorí bez vlastnej viny vyznávajú nekatolícku vieru a túžia veriť Božej pravde, nech už je akákoľvek a teda sú katolíkmi hoci nie explicitne,  nakoniec vďaka milosti Božej vykonajú dokonalú ľútosť a dôjdu spásy. Alebo Lumen gentium učí, že nekatolíci sa pred svojou smrťou môžu stať katolíkmi a tak získať večnú spásu, takže je naozaj pravda, že môžu byť spasení. Teda nech je zmysel dokumentu akýkoľvek, jediná možnosť ako môže hovoriť pravdu je, ak je v súlade s predošlým učením. Každá neortodoxná interpretácia Lumen Gentium je preto nepravdivá a nezáväzná.

Z tohoto dôvodu nekritizujem SSPX, hoci sa k nim nepridávam, za to čo spomínate, teda že " deklaruje že nie je sedevakantistické, ale len pramálo rešpektuje to, čo hovorí dnešné Magistérium alebo Pápež", pretože ortodoxia toho, čo Magistérium alebo Pápež dnes hovoria, je väčšinou nejasná. Ak Pápež a Magistérium učia niečo ortodoxné, sotva je to niečo viac ako sa učilo pred koncilom, a preto to ani nie je nič nové. Ak učia niečo neortodoxné, potom to nie je záväzné. Preto tradiční katolíci všeobecne, či už typu SSPX alebo indultní, sa pevne pridŕžajú toho čo je isté a to je to najlepšie, čo v kríze tohoto typu môžeme urobiť. (To neznamená, že odporúčam odpor či neposlušnosť.)

Obyčajný laik sa však podľa môjho názoru ani nemá pokúšať o rozsúdenie sporu o pravdu medzi rôznymi skupinami, ako je napríklad sedevakantisti versus SSPX. Dôvodom je, že Boh vždy človeku zabezpečí všetko nevyhnutné, čo potrebuje ku spáse. Rozhodnutie sporu medzi týmito skupinami si žiada vysokú teologickú odbornosť a aj mnohi teologickí experti sa ohľadom tohtoto sporu mýlia, čoho dôkazom sú na oboch stranách stojaci a vzájomne si protirečiaci teologickí špecialisti. Boh od človeka nežiada, aby rozhodol niečo, čo presahuje jeho schopnosti. Toto rozhodnutie bude prinajlepšom pravdivé ale slepé a založené na neracionálnych motívoch, ako je presvedčivosť dobrého rečníka či spisovateľa, preferencie založené na sociálnych vzťahoch v rámci nejakej skupiny, či preferencie na základe krásy a vznešenosti liturgie, ktorú nejaká skupina slúži, či preferencie na základe podobnosti povahových čŕt medzi človekom a príslušníkmi tej či onej skupiny.

Ak naša spása záleži striktne na tom, aby sme opustili falošnú mainstreamovú "cirkev" a pridali sa ku zvyšku pravej Cirkvi, tak by Boh určite veriacim urobil doktrinálne absolútne jasným a nepochybným, že prevládajúca "cirkev" je v blude. Ukázal by zreteľne a bez akejkoľvek pochybnosti, že hlavný prúd "cirkvi" už nie je Cirkvou. A hoci o kríze a problémoch v Cirkvi niet pochýb, nie je zatiaľ zrejmé, že už nie je pravou Cirkvou Kristovou. Ak by Benedikt XVI. verejne vyučoval a záväzným pre veriacich urobil niečo otvorene heretické, potom by sa to s istotou ukázalo. Hocičo menšie je len pochybnosť.

Takže všetko, o čo sa má laik v kríze starať je, aby sa pevne pridŕžal viery, ktorú Cirkev vyznávala počas všetkých storočí, všetko čo sa vždy verilo a spôsob akým sa to vždy verilo, modlil sa za obnovu poriadku v Cirkvi a žil svätým životom.

In Domino,
F. Romero.

Prevzaté z iteadthomam.blogspot.com
Preložil Jozef Duháček.


15. 9. 2012

Kniha od svätého Ľudovíta Mária Grigniona z Montfortu

V sieti kníhkupectiev Lúč sa dá zakúpiť vynikajúce vydanie piatich diel sv. Ľudovíta Mária Grigniona z Montfortu za neuveriteľnú cenu 1 euro !!! Kniha má 406 strán a obsahuje najznámejšie práce tohto svätca, ktorého vyhlásenie za Učiteľa Cirkvi je v prípravnom konaní. Sú to tieto diela: O pravej úcte k Panne Márii, Tajomstvo Márie, Vrúcna modlitba, List Priateľom Kríža, Láska večnej múdrosti. Preklad je veľmi kvalitný a doplnený o bohatý poznámkový aparát. Prekladateľ, pravdepodobne zo skromnosti, neuvádza svoje meno. Nie je uvedené ani nakladateľstvo, ale z poďakovania na predsádke sa dá tušiť, že vydanie knihy sponzorovali monfortáni (Compagnia di Maria) z Ríma. Na zadnej chrbtovej strane je doporučenie týchto diel od sv. Pia X. a Pia XII. Kniha by nemala chýbať v knižnici milovníka katolíckej Tradície.