Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

24. 12. 2011

Narodenie Ježiša Krista

Jozef Duháček

Minimálne od piateho storočia sa narodenie nášho Pána oslavuje 25. decembra. Tento dátum dáva zmysel v liturgickom cykle, pretože je to deväť mesiacov po sviatku Zvestovania, 25. marca. Nie je isté, ktorý sviatok sa oslavoval skôr. Zvestovanie má počiatok medzi rokmi 376 a 431 (efezský koncil), ale na Západe sa prvý raz spomína až v časoch pápeža Gelasia (496). Sviatok narodenia Pána sa oslavoval minimálne od tretieho storočia a zdá sa že dátum 25. december sa definitívne ustálil medzi rokmi 350 a 430. Historické dôvody pre 25. december sú na prvý pohľad nejasné a jestvuje mnoho teórii očierňujúcich katolícku tradíciu, ktoré sa snažia presadiť názor, že Vianoce sú len rekonštruovaným sviatkom zrodenia slnečného Boha (Sol Invictus). Iné teórie tvrdia, že ide o sviatok zimného slnovratu (hoci ten sa deje 21. decembra) alebo je to škandinávsky pohanský sviatok. Tieto teórie všeobecne predpokladajú, že Ježiš sa nenarodil 25. decembra.
Vieme teda povedať kedy sa Ježiš naozaj narodil? Tento výpočet nie je jednoduchý a stopercentnú istotu samozrejme nemáme.

Pre mnohých bude prekvapivé, že máme dosť údajov, aby sme potenciálny dátum Jeho narodenia vedeli stanoviť. To o čo sa vieme oprieť je evanjelium sv. Lukáša. Vieme napríklad, že Mária počala Ježiša šesť mesiacov po tom ako počala Alžbeta. Čo teda Lukáš hovorí?

Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom, podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu. Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal: "Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud." Zachariáš povedal anjelovi: "Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku." Anjel mu odpovedal: "Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť. Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase." Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržuje v chráme. Ale keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť; a oni pochopili, že mal v chráme videnie. Dával im znaky a zostal nemý. Len čo sa skončili dni jeho služby, vrátil sa domov. Po tých dňoch jeho manželka Alžbeta počala, ale skrývala sa päť mesiacov a hovorila: "Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi." V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
Teda, Zachariáš bol kňaz z Abiášovej triedy. To je dôležitá skutočnosť. Keď prišiel rad na jeho triedu, bol lósom vybraný aby obetoval v chráme. A pred chrámom bolo veľké množstvo ľudí zhromaždených v modlitbe. Anjel Zachariášovi oznámil, že jeho žena počne, čo sa stalo krátko na to, ako skončili dni jeho služby a vrátil sa domov.

Ak sa pozrieme do knihy Kroník čítame, ako si jednotlivé triedy z Áronovho rodu vyžrebovali poradie služby v Chráme.
Prvý žreb padol na Jojariba, druhý na Jedeiáša, tretí na Harima, štvrtý na Seorima, piaty na Melchiáša, šiesty na Majmana, siedmy na Akosa, ôsmy na Abiáša, ........ dvadsiaty tretí na Dalaiauho, dvadsiaty štvrtý na Maázáiauho.
Ak by sme vedeli určiť, kedy počas roka vyšiel rad na Abiášovu triedu, vedeli by sme určiť možné dátumy, kedy bol počatý Ján Krstiteľ a pridaním 15 mesiacov (6+9) by sme zistili, kedy sa narodil náš Pán. Písmo nám ale nedáva presné údaje o tom ako sa triedy kňazov striedali. Tu sa musíme obrátiť o pomoc k rabínskej tradícii a židovskej histórii.

Jozef Flávius píše, že každá trieda slúžila od soboty do soboty, osem dní, pričom v polovici prvej soboty prebrala službu od predchádzajúcej a v polovici druhej soboty odovzdávala službu nasledujúcej triede. (Proti Apionovi 2:8). Každá trieda teda slúžila asi päť týždňov v roku, pričom sviatky to trochu komplikovali - napríklad počas židovskej veľkej noci slúžili všetky triedy naraz. Ak by sme vypichli jeden dátum, kedy slúžili Abiášovci našli by sme približné 8 dňové intervaly, z ktorých by sme extrapolovali možné dátumy Pánovho narodenia. Zaujímavý dôkaz nachádzame v talmudskej tradícii, ktorá uvádza, že Chrám bol zničený za služby Jojaribovej (resp. Jehoiaribovej) triedy:
"Je zapísané, že deň kedy bol zničený prvý Chrám, bol večer deviateho dňa Ab, nedeľa, a bolo to v roku čo prišiel po sobotnom roku, trieda ktorá mala službu bola Jojaribova rodina, a leviti spievali pieseň, stojac na svojom pódiu. Ktorú pieseň spievali? Žalm obsahujúci verš, " On im odplatí za ich neprávosť a ich vlastnou zlobou ich vyhubí, Vyhubí ich Pán, Boh náš. " a nemali ani časť dospievať, " Vyhubí ich Pán, Boh náš " pred tým ako pohania prišli a zajali ich. To isté sa stalo aj s druhým Chrámom. (Ta'anith 29a)
" Hovorí sa, že deň, kedy bol zničený prvý Chrám bol deviaty deň Ab, a stalo sa to mimo sobotu na konci siedmeho (sobotného) roku. Kňazská služba patrila Jojaribovi, leviti stáli na pódiu a spievali. Aká to bola pieseň? " On im odplatí za ich neprávosť a ich vlastnou zlobou ich vyhubí, Vyhubí ich Pán, Boh náš." Nestihli ani skončiť časť , " Vyhubí ich Pán, Boh náš " a pohania ich premohli. To isté sa stalo aj druhý krát. (Arakin 11b).
Ak bola Jojaribova trieda v službe 9. Ab (18. júl) a zoberieme do úvahy rotáciu tried podľa knihy Kroník, znamená to, že Abiášovci slúžili ôsmy týždeň po Jojaribovcoch. Z toho vieme vypočítať, celý cyklus a určiť kedy spomínané intervaly.

Narážame však na problém. Táto rotácia bola niekoľkokrát prerušená. Napríklad počas babylonského zajatia. V Ezdrášovi čítame, Ezdráš a Nehemiáš znova usporiadali rozdelenie tried, po tom ako sa vrátili z Babylonu do Jeruzalema. Ich usporiadanie sa opäť prerušilo a upravilo za Makabejcov. Máme však údaj bližší k Ježišovej dobe. Druhý Chrám bol zničený 28 júla a podľa Jozefa Flávia opäť za služby Jojaribovej triedy. Ak predpokladáme, že triedy si ponechali rovnaké poradie v cykle, zistíme, že Abijášovci mali službu v týchto týždňoch :

18-25. január
19-26. marec
18-25. apríl
17-24. máj
3-10. august
3-10. September
3-10. október
1-8. november

Interval nie je v skutočnosti osemtýždňový, lebo Abijášovci slúžili mimo regulérne časy aj počas veľkých sviatkov. Zachariáš prinášal kadidlovú obetu. Veľké množstvo ľudí pred chrámom naznačuje, že to bolo pravdepodobne počas nejakého veľkého sviatku, napríklad Paschy, Turíc, alebo sviatku Stánkov. Prirátajme teda 15 mesiacov a dostaneme nasledovné dátumy možného Kristovho narodenia:

23. január
10. apríl
11. jún
10. júl
8. august 8
25. október
25. november
25. december

Takže 25. december je jedným z možných dátumov. V tom prípade by Zvestovanie pripadlo na 25. marec a počatie Jána Krstiteľa na 10. október, teda služba spomínaná v Lukášovi by sa udiala konala 3-10. októbra, čo súhlasí so sviatkom stánkov, ktorý pripadal v roku 6 pred Kristom - 748 od založenia Ríma na 29. september až 5. október. Tento výpočet samozrejme nie je bez slabých miest a nemožno ho brať za absolútne istý a aj Katolícka encyklopédia tiež píše, že takýto výpočet nemôže byť považovaný za dôveryhodný. Nevieme teda s istotou povedať, či to bol naozaj 25. december, ale vieme s povedať, že pre tento deň hovoria pomerne silné biblické i historické dôvody a decembrový dátum Jeho narodenia je obhájiteľný aj bez nutnosti barličiek ako Sol Invictus alebo zimný slnovrat.

Použité zdroje:

http://Unamsanctam.blogspot.com/
http://www.newadvent.org/
http://www.svatepismo.sk/