Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

25. 11. 2010


Oremus et pro perfidis Judaeis

Don Paco

Z novej knihy Benedikta XVI unikla vďaka vyznamnému vatikanistovi (1) pasáž, v ktorej Benedikt tvrdí, že tradičná veľkopiatková modlitba za obrátenie Židov je nesprávna, pretože on chápe hlbokú jednotu medzi Starou a Novou zmluvou:

"... takým spôsobom, že sa človek nemá modliť za obrátenie Židov v misijnom zmysle."

Táto veta je skôr, ako precízna, premisami a dôkazmi podložená logická konklúzia, vyjadrením teologicky pomýlenej a nezriadenej túžby po ekumenizme. Túžba ako taká nemôže byť stricto sensu zlá, môže však byť pomýlená či nezriadená ak nevedie správnym spôsobom k správnemu cieľu. Keď však tento výrok rozmeníme na drobné, nachádzame tvrdenie, že jestvuje prirodzená jednota medzi judaizmom a kresťanstvom. Toto sa zdá byť hlavnou premisou, z ktorej plynie hore uvedený záver. Benedikt tak prichádza s implicitným sylogizmom, ktorý možno explicitne vyjadriť takto:

Premisa Major : Ak jestvuje prirodzená kontinuita medzi judaizmom a kresťanstvom, tak sa za obrátenie Židov, teda aby zmenili svoje falošné náboženstvo a prijali to pravé, modliť nesmieme.

Premisa Minor: Jestvuje prirodzená kontinuita medzi judaizmom a krestanstvom.

Konklúzia: Preto sa nesmieme modliť za konverziu Židov v misijnom zmysle (tak ako to bolo v starom misále), ale musíme sa modliť len za zdokonalenie ich náboženstva (tak ako NOM misál)

V záujme presnosti pokračujme v uvažovaní nasledovným podrobnejľím vymedzením:

Pripúšťame premisu major. Toto je samozrejmé tvrdenie, hovoriace, že človek nemôže konvertovať z náboženstva A na náboženstvo B, ak v konečnom dôsledku A = B. Konverzia (v misijnom zmysle) žiada zmenu náboženstva za iné, podstatne odlišné.

Rozlišujeme premisu minor (i.e., táto premisa môže byť v jednom zmysle pravdivá a v druhom zasa nepravdivá). Pripúšťame, že jestvuje prirodzená kontinuita medzi predkresťanským judaizmom a kresťanstvom; Popierame ale, že jestvuje prirodzená kontinuita medzi moderným judaizmom a kresťanstvom. Uvažovanie Benedikta XVI je však chybné pretože neberie na zreteľ toto dôležité rozlíšenie. Predkresťanský judaizmus, teda náboženstvo Starej zmluvy je v podstate to isté náboženstvo ako kresťanstvo. Kresťanstvo e jeho zavŕšením a zdokonalením. Predkresťanský judaizmus je predobrazom kresťanstva, tak ako každý kúsok Starej zmluvy predobrazuje Novú zmluvu a tak ako Nová zmluva završuje, zdokonaľuje a napĺňa Starú zmluvu.

Pokresťanský judaizmus, a tu mám na mysli náboženstvo židovského národa po zničení Chrámu, je nové náboženstvo, odlišné od starozákonného judaizmu. Judaizmus prešiel podstatnou zmenou a to nielen s ohľadom na nemožnosť zachovávania Starej zmluvy (žiadny Chrám, žiadna obeta, žiadny judaizmus) ale aj silným antikresťanským prvkom, ktorý sa v tomto novom náboženstve sformoval. Jadrom judaizmu je nie len očakávanie Mesiáša, ale neochvejná aj viera, že Ježiš z Nazaretu NIE JE sľúbený Mesiáš. V dôsledku toho, moderný žid, ktorý Ježiša za Mesiáša pokladá, nie je samými židmi viac za žida pokladaný. Tým sa jasne dokazuje, že kontinuita medzi pokresťanským judaizmom a kresťanstvo nejestvuje.

V skratke, predkresťanský judaizmus bol prokresťanský, pokresťanský judaizmus je anitkresťanský .

Rozlišujeme záver: Že sa nesmieme modliť za obrátenie predkresťanských židov pripúšťame. Že sa nesmieme modliť za obrátenie moderných židov popierame. Pri zohľadnení rozlíšenia z premisy minor, je pravdivý iba ten záver, že sa nesmieme modliť za konverziu predkresťanských židov, ktorí sú zhodou okolností aj tak už všetci mŕtvi. takže to nemôžu byť tí, o ktorých Benedikt hovorí. Benedikt hovorí o moderných židoch a uzatvára, že kedže kôli kontinuite ich obrátenie nie je potrebné, stará veľkopiatková modlitba je nesprávna.

Skutočnosť, že Benediktov záver je nesprávny možno formulovať aj takto:
Moderný judaizmus je falošné náboženstvo a preto majú moderní židia morálnu povinnosť zanechať svoje omyly a prijať pravé náboženstvo zjavené Bohom skrze Ježiša Krista a jeho Cirkev. A z toho plynie, že tradičná cirkevná modlitba za obrátenie židov je správna:
Oremus et pro perfidis Judaeis ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum, Dominum nostrum.Modlime sa aj za zradných Židov, aby náš Boh a Pán sňal clonu z ich sŕdc, aby aj oni uznali Ježiša Krista, nášho Pána.
Preložil a upravil Jozef Duháček

(1) http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1345667?eng=y