Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

28. 5. 2015

Hriechy, ktoré privedú ľudskú rasu do záhuby

Henry Davis, S.J

Hriechy, ktoré volajú do neba o pomstu sú: úmyselná vražda, sodomia, útlak chudobného a zadržiavanie spravodlivej mzdy. Táto kategória smrteľných hriechov neobsahuje tie najťažšie možné hriechy, pretože žiaden z nich nie je namierený priamo proti Bohu, ale obsahuje hriechy, ktoré zvolávajú Boží hnev spôsobom, ktorý sa pri iných hriechoch neaplikuje, lebo Sväté písmo ich výslovne definuje ako hriechy do neba volajúce.

Previnenie je v týchto štyroch druhoch hriechu namierené priamo proti prirodzeným inštinktom a teda proti poriadku, ktorý Boh vo svojej prozreteľnej starostlivosti ustanovil pre tento svet. Úmyselná vražda hreší otvorene proti Božej zvrchovanosti, lebo len Boh je pánom života a smrti. Sodomia je perverzia prirodzeného sexuálneho pudu, ktorý je stvorený pre zachovanie ľudskej rasy. Útlak a vykorisťovanie chudobného vykoreňuje z ľudského srdca vrodený zmysel pre súcit, a zadržiavanie mzdy robotníkovi útočí na sociálny inštinkt, ktorý bráni vlastníctvo a imanie jednotlivých občanov v rámci štátneho útvaru.

Z toho je zrejmé, že tieto hriechy vedú k deštrukcii ľudskej rasy. Preto má Sväté písmo veľmi dobrý dôvod, aby tieto hriechy vyčlenilo do kategórie mimoriadne ohavných zločinov.

"Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne." "Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký." "... zničíme toto mesto, pretože je naň veľká žaloba pred Pánom." "Videl som utrpenie svojho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie pre pracovných dozorcov." "Neodopri plácu biednemu a chudobnému, či už je brat alebo cudzinec, ktorý býva s tebou v krajine a v tvojom bydlisku.Vyplatíš mu mzdu ešte v ten deň pred západom slnka, lebo je chudobný a závisí od nej jeho život, aby nevolal k Pánovi a aby sa ti to nepočítalo za hriech." "Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov. "

(Gen. 4, 10 : 18, 20 : 19, 13; Exod. 3, 7 ; Deut. 24, 14 ; Jak. 5, 4).

Henry Davis, S.J., Moral and Pastoral Theology, 4th ed. (New York: Sheed and Ward, 1943), pp. 214-15

Preložil Jozef Duháček