Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

13. 1. 2014

List proti Abelardovi

sv. Bernard z Clairvaux

Na samom prahu svojho bohoslovia, či skôr svojho hlúposlovia, definuje (Abelard) vieru ako odhadovanie, akoby každému bolo dovolené o nej zmýšľať a hovoriť, čo sa mu zachce, alebo akoby  tajomstvá našej viery záviseli v neistote na všelijakých menlivých domnienkach a nezáležali skôr na istej Pravde. Či nie je, ak kolísa naša viera, aj naša nádej márna? Blázniví boli tým pádom naši mučeníci, trpiaci veci tak trpké pre neistotu a neváhajúci pre neistú odmenu a odplatu podstúpiť tvrdé a ako sa ukázalo dlhé vyhnanstvo.

Ale nech je nám vzdialené, aby sme sa domnievali , že vo viere alebo v nádeji našej je niečo vratkého, ako sa on domnieva, niečo pochybným odhadovaním a že nie je  skôr všetko, čo v nej je, založené na istej a pevnej pravde, dokázanej z Neba výrokmi a zázrakmi, utvrdenej a posvätenej pôrodom Panny, Krvou Vykupiteľa, slávou Zmŕtvychvstalého. Viac než dosť sa stali tieto svedectvá hodnovernými. Ak nie, tak potom Duch sám vydáva svedectvo nášmu duchu, že sme synovia Boží.  Kto sa teda odváži povedať, že viera je odhadovaním, ak jedine ten kto neprijal onoho Ducha a kto evanjeliá buď nepozná alebo ich má za bájku?

"Viem komu som uveril a istý som", volá Apoštol : a ty tu do mňa syčíš, že viera je odhadovanie? Ty mi tu drístaš, že je pochybné to, nad čo nič nie je istejšie? 

Avšak Augustín vraví: "Pretože, kto usudzuje alebo stavia domnienky, ten nemá už vieru vo svojom srdci, ktorého je pánom, ale isté vedenie a súhlas svedomia."  Nech je nám  vzdialené, vravím, nech vzdialené je, aby viera kresťanská mala tieto medze. Ponechajme akademikom toto odhadovanie, ktorí o všetkom pochybujú a nič nevedia. Ja však bezpečne utekám, aby som sa pridal k mienke učiteľa národov a viem, že nebudem zahanbený. Priznávam sa: páči sa mi jeho definícia viery, aj keď on (Abelard) na ňu skryto žaluje. "Viera je", vraví (učiteľ národov), "podstata vecí nádejných, dôvod vecí neviditeľných." Podstata, hovorí, vecí nádejných, a nie fantázia falošných domýšľavostí. Počuješ: je podstatou, nie je ti dovolené o viere súdiť a posudzovať podľa chute, ani tiež poskakovať hore-dole po lichých domnienkach, po scestí bludu. Menom podstaty ti je označené niečo isté a pevné. Si uzavretý v isté medze, stlačený v isté hranice. Pretože viera nie je odhadovanie, ale istota.

***

Čo je viac proti rozumu, než snažiť sa rozumom rozum predstihnúť? A čo viac proti viere, než nechcieť veriť tomu, čo nemôže viera rozumom postihnúť?

A nakoniec chce (Abelard) vykladať slová Mudrca: "Kto rýchlo verí, ľahkého je srdca." Na to on hovorí: "Rýchlo veriť znamená dávať niečomu vieru pred rozumom."  To však Šalamún nepovedal o viere v Boha, ale o vzájomnej viere medzi nami. Avšak o viere v Boha vraví blažený pápež Gregor, že nemá zásluhu, ak jej dodáva ľudský rozum dôkaz. A chváli apoštolov, že na hlas prvého rozkazu nasledovali Vykupiteľa. Bolo zaiste k chvále povedané: "Sluchom ucha počúva ma"; naproti tomu apoštoli sú trestaní, že akosi váhavo uverili. Na koniec Maria je chválená, že vierou predišla rozum a Zachariáš trestaný, že vieru rozumom skúšal. A zase Abrahám je chválený, že proti nádeji v nádej uveril.

Prevzaté z Katechizmu svätého Petra Kanízia, učiteľa Cirkvi, vydaného v Starej Ríši na Morave roku Pána 1920.