Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

26. 5. 2013

Obradoslovie - Život so Svätou Cirkvou VI.

Matej Zaťko

Bohoslužobné nádoby a knihy

1.Cibórium je kalich s vrchnákom na uschovávanie Sviatosti Oltárnej. Cibórium, ktoré je vo svätostánku, má byť zahalené pláštikom (vélumom). Týmto zahalením sa vyjadruje povinná úcta k tajomstvu svätej viery.
2. Monštrancia je ozdobná zlatá, alebo pozlátená nádoba, do ktorej sa vkladá Sviatosť Oltárna, keď je vystavená na verejné uctenie.
3. Lunula je zlatý polmesiačik, do ktorého sa upevňuje Sviatosť Oltárna, keď sa vkladá do monštrancie.
4. Kustódia (repozitórium) je nádobka, v ktorej sa uschováva veľká sv. hostia s polmesiačikom. Do kustódie sa vkladá veľká sv. hostia preto, aby sa mohli cez noc zlaté monštrancie preniesť do bezpečného úkrytu.
5. Svätenička s kropáčom. K rozličným obradom berie kňaz kropáč a kropí ľudí, alebo rozličné predmety. Kropenie svätenou vodou znamená vnútornú čistotu.
6. Nádoby na sväté oleje sú tri: na olej krstencov (OC-oleum catechumenorum), na olej chorých (OL-oleum infirmorum) a na krizmu (OCH-chrisma).
7. Kadidelnica(turibulum) je nádoba so žeravým uhlím, na ktorom sa spaľuje voňavý tymián. Kňaz s kadidlom v ruke ako by zbieral modlitby všetkých prítomných veriacich a obetuje ich pred tvárou Božou ako najvzácnejšiu obeť z kadidla.
8. Loďka (navikulum) je nádobka, podobná malinkej lodičke, v ktorej sa uschováva tymián.
9. Omšová kniha (misál) obsahuje omšové modlitby na všetky dni celého roku. Okrem veľkej omšovej knihy je ešte menšia, tenšia – to je omšová kniha za mŕtvych. Z tejto slúži kňaz vtedy, keď je oblečený v čiernom rúchu.
10. Pontifikál a ceremoniál obsahujú obrady a modlitby, ktoré môže používať len biskup.
11. Rituál(obradník) je kniha, v ktorej sú všetky modlitby, ktoré používa kňaz pri udeľovaní sviatostí, pri pohreboch a a iných obradoch.
12.Modlitebník obsahuje verejné modlitby, ktoré sa kňaz s veriacimi modlí.
13. Breviár je kniha, v ktorej sú modlitby, ktoré sa musí kňaz každodenne modlievať. Breviár je rozdelený podľa ročných období na štyri čiastky: Pars verna (čiastka jarná); Pars aestiva (čiastka letná); Pars autumnalis (čiastka jesenná); Pars hiemalis (čiastka zimná). Každá čiastka je v osobitnej knihe.

Odznaky biskupské, kardinálske a pápežské.


1. Biskupská dôstojnosť zahrňuje v sebe plnú kňazskú moc. Na znamenie tejto plnej moci si biskup oblieka k slávnostnej svätej omši všetky rúcha, ktoré si oblieka nielen kňaz, ale aj diakon a subdiakon. Oblieka si teda: humerál, albu, cingulum, manipul, tunicellu, dalmatiku, štólu a ornát. Okrem týchto vecí si biskupi ešte obliekajú osobitné odznaky svojej dôstojnosti. Na nohy si obliekajú sandále, na prsia si vešajú kríž, na ruky si navliekajú rukavice a prsteň, na hlavu si dávajú solideo a infulu, do ľavej ruky si berú biskupskú berlu (pastiersku palicu).
2. Sandále sú ozdobné vyšité papučky, ktoré biskup nosí pri sv. omši. Znamenajú kazateľstvo Ježiša Krista, na ktoré je biskup vyslaný ako nástupca apoštolov a čo má byť jeho ustavičnou povinnosťou podľa slov sv. Pavla k Efezanom: „Stojte...obutí na nohách do pohotovosti evanjelia pokoja. Budte ochotní a hotoví hlásať učenie Kristovo, ktoré dáva pokoj a spasenie.“
3. Náprsný kríž (pektorál) je všeobecným odznakom biskupov a opátov, ktorí ho stále nosia a pápežských protonotárov, ktorí ho nosia pri sv. omši. Pretože náprsný kríž schováva pozostatky svätých, alebo čiastku zo sv. kríža, upozorňuje biskupa na utrpenie a víťazstvo svätých a na mocnú ochranu, ktorú poskytuje biskupovi Kristov kríž proti nepriateľským úkladom.
4. Rukavice nosia biskupi len pri sv. omši, a to len do obetovania. Rukavice pripomínajú nositeľovi čistotu srdca a čistotu úmyslov pri činoch. Ukazujú na zázračnú silu rúk Pána Ježiša, ktoré kládol na chorých, aby ich uzdravoval, ale pripomínajú aj požehnanie, ktoré má skrze biskupove ruky zostupovať na veriacich.
5. Prsteň je znakom duchovného zasnúbenia a odznakom nerozlučiteľného zväzku, ktorí bol uzavretý medzi biskupom a jeho biskupstvom. Preto biskup nemôže prejsť do iného biskupstva, lebo by tým porušil „svätý sobáš“. Prsteň znamená aj lásku a vernosť, ktorou biskup má byť oddaný Cirkvi a ktorú má zvlášť preukazovať veriacim svojho biskupstva. Pápež Pius X. udelil 50-dňové odpustky tým, ktorí s čistým a zbožným srdcom pobozkajú prsteň kardinála, alebo biskupa.
6. Infula(mitra) je osobitná dvojrohá čiapka, ktorá je bohato zlatom vyšívaná. Táto ozdoba biskupskej hlavy pripomína veriacim vysokú dôstojnosť, ktorú biskup, ako nástupca Spasiteľa prijal od Pána. Znamená prilbicu spasenia v boji proti úkladom zlého ducha. Dva rohy na čiapke znamenajú Starý a Nový zákon, ktorý má biskup dôkladne poznať.
7. Solideo. Pápež, kardináli a biskupi nosia na hlave ešte malú, okrúhlu, priliehavú čiapočku, ktorá sa volá solideo (znamená samému Bohu). Solideo snímajú len pri sv. omši. Biskup nosí solideo fialové, kardinál purpurové a pápež biele.
8. Biskupská berla (palica) znamená kráľovské žezlo a najvyššiu moc Ježiša Krista na nebi i na zemi. Znamená tiež pastiersku moc, ktorú biskup v mene Ježiša Krista má a koná. Biskupská berla je na hornom konci zahnutá, čo znamená že jeho moc je obmedzená a podriadená pápežovi. Biskup užíva berlu nielen pri slávnostnej sv. omši, ale aj pri vysluhovaní sviatostí. Okrem biskupa môže berlu nosiť aj svetskí opát, ktorí majú takú právomoc, rehoľní opáti, prepošti a protonotári.
9. Pallium je slávnostný odznak arcibiskupov. Je to pás z bielej vlny a s dvoma zvislými výbežkami vpredu i vzadu. Do tohto pásu je vtkaných šesť čiernych krížikov. Pallium arcibiskup nosí pri slávnostných obradoch. Pripevňuje si ho ozdobnými špendlíkmi na ornát.
10. Odznaky kardinálov. Kardináli ako pomocníci a radcovia pápeža nosia červené rúcho a červený klobúk. Toto červené rúcho je z časti znakom kniežacieho stavu a vysokej dôstojnosti, z časti má to byť pre nich upozornením, že majú, keď sa to pre blaho Cirkvi bude aj vyžadovať od nich, aj krv vyliať. Na to zvlášť upomína červený klobúk.
11. Pápežské odznaky. Pápež si oblieka k bohoslužobným  úkonom tiež také rúcho ako arcibiskup. Na hlave máva infulu, pri veľkých slávnostiach nosieva vysokú, drahocennú, kovovú, trojnásobnú korunu, ktorá sa volá tiara. Na zadnej strane má dva pásy, podobne ako infula. Trojitá koruna znamená: učiteľskú, kňazskú a pastiersku moc. Jeho pastierska palica s krížom navrchu znamená jeho zvrchovanú moc. Pápež má za odznak bielo-žltú zástavu. Tieto farby pochádzajú zo slov sv. Petra, ktoré povedal chorému od narodenia: „Zlata a striebra nemám“ (SK 3,6)

Prevzaté z knihy Mateja Zaťka: Obradoslovie - Život so Svätou Cirkvou, Trnava 1948