Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

15. 4. 2013

O potrebe vznešenosti a bohatstva pri bohopocte.

Sv. František z Assisi

(Vzhľadom na to, že sa nám v poslednom čase akosi rozmohli výzvy k chudobe v Cirkvi, obzvlášť radostne prijímané a doporučované rôznymi zanietenými milovníkmi katolicizmu, ako sú napr. v biede a chudobe žijúci pisatelia úvodníkov z renomovaných časopisov, strádajúci herci a pop-rockové hviezdy, zúbožené pracovníčky mimovládnych organizácií, vyhladovaní nádenníci parlamentnej otročiny a modernistickí teológovia z chatrčí; a vzhľadom na to, že tieto výzvy na zbanalizovanie, odzdobenie a scivilnenie Cirkvi a bohopocty sa rady zaštiťujú menom sv. Františka z Assisi, dovolili sme si odcitovať samotného sv. Františka, aby nedošlo k zámene medzi osobnou askézou, tak žiadúcou pre každého a ožobračovaním bohopocty. Cirkev svätá je tu predovšetkým na to aby Boha Všemohúceho chválila, ctila a zvelebovala.A to v neposlednom rade aj krásou  a vznešenosťou vonkajšej prezentácie. Ten kto chce na Bohu šetriť, ten nevzbudzuje prílišnú dôveru. Ako veriť, že dá chudobným ten, čo sa Bohu nebál nedať? 

Že to však s tou chudobou nebude také horúce, o tom svedčí aj táto správa:

http://cathcon.blogspot.sk/2013/04/vatican-burns-3-million-euros-on-modern.html

Tam kde sa na krásne moderné "umenie",viď ukážku, vyhodia 3 milióny eur, tam by sa mohli nájsť aj peniaze na vznešené ornáty, nie?)

Všimnite si, všetci duchovní, veľkého hriechu a nedbalostí, ktorých sa niektorí dopúšťajú proti najsvätejšiemu telu a krvi Pána nášho Ježiša Krista, proti presvätým menám a slovám premenenia, napísaným na papieri. Vieme predsa, že iba slovami premenenia sa sprítomní Jeho telo. Ani nič nemáme a nič nevidíme na tomto svete telesne z  Najvyššieho, iba telo a krv, mená a slová, ktorými sme boli stvorení a vykúpení zo smrti k životu.

Všetci tí však, ktorí vysluhujú také presväté tajomstvá, zvlášť tí, ktorí ich ľahostajne vysluhujú, nech si všimnú, aké chatrné sú kalichy, korporále a šatky, na ktorých obetujú telo a krv Pána nášho Ježiša Krista. Mnohí ich ponechávajú na nedôstojných miestach, smutným spôsobom nosia po cestách, nehodne prijímajú a nepozorne iným rozdávajú. Ba niekedy aj po jeho menách a slovách, napísaných na papieri, šliapu nohami. Veru, "zmyselný človek, nechápe, čo je božie" (1 Kor 2, 14). Či nás to všetkých nepohne k ľútosti, keď si pomyslíme, že dobrý Pán sám sa dáva do našich rúk, že sa ho dotýkame a každodenne prijímame vlastnými ústami? Či vari nevieme, že raz aj my prídeme do jeho rúk?

Nuž napravme sa v tomto i v inom, rýchle a dôkladne. Kdekoľvek je presväté telo Pána nášho Ježiša Krista neslušne umiestnené a uchovávané, treba ho vziať, uložiť na dôstojne vyzdobené miesto a zamknúť. (z Listu duchovným)

Prosím vás vrúcne, keď zbadáte, že sa patrí a treba to urobiť, požiadajte pokorne duchovných, aby si nadovšetko ctili presväté telo a krv Pána nášho Ježiša Krista a jeho mená a slová, napísané na papieri. Kalichy, korporále a oltárne ozdoby nech májú drahocenné. A keby bolo niekde presväté telo Pána na mieste úbohom, nech ho, ako to prikazuje Cirkev, uložia na miesto dôstojné a zamknú. (z Listu všetkým kustosom)

Z knihy Spisy sv. Františka, Žilina 1946