Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

28. 10. 2012

Kresťan a nenávisť

sv. Tomáš Akvinský

Miluj blížneho svojho ako seba samého. Židia a farizeji zle chápali toto prikázanie, keď verili, že Boh prikázal milovať priateľov a nenávidieť nepriateľov; a preto pod blížnym chápali len priateľov. Toto chápanie Kristus chce vyvrátiť slovami: milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia (Lk 6, 27). Treba vedieť, že každý kto nenávidí svojho brata, nie je v stave spásy: kto nenávidí svojho brata, je vo tme (porov. 1 Jn 2, 9).

Treba si všimnúť, že aj v tomto sa nachádza akýsi protiklad. Veď svätí niektorých nenávideli: skrz-naskrz ich nenávidím (Ž 139, 22); a v evanjeliu: ak niekto nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom (porov. Lk 14, 22). Preto treba vedieť, že vo všetkom našom konaní nám má byť príkladom Kristovo konanie. Boh totiž miluje aj nenávidí. Lebo v každom človeku treba vziať do úvahy dve veci: prirodzenosť a hriech. Prirodzenosť v ľuďoch máme milovať, hriech však nenávidieť. A tak keby niekto chcel, aby človek bol v Pekle, nenávidel by prirodzenosť; keby však chcel, aby bol dobrý, nenávidel by hriech, ktorý vždy treba nenávidieť. Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť (Ž 5, 7). Lebo všetko, čo je, miluješ a nič nemáš v nenávisti z toho, čo si urobil (Mudr 11, 24). Hľa, Boh miluje aj nenávidí: miluje prirodzenosť a nenávidí hriech.

Treba tiež vedieť, že človek niekedy môže konať zlo bez hriechu: keď totiž koná zlo tak, že chce dobro; lebo aj Boh tak robí. Keď ochorie človek, ktorý bol v zdraví zlý, a obráti sa na dobré. Tiež v protivenstve sa niekto obráti a je dobrý, aj keď v priaznivých časoch bol zlý: len v hrôze pochopíte poučenie (Iz 28, 19). Aj keď túžiš po zle tyrana, ktorý ničí Cirkev, lebo túžiš po dobre Cirkvi zničením tyrana: za všetko nech je zvelebený Boh, ktorý vydal bezbožníkov na skazu! (porov. 2 Mach 1, 17) A to majú chcieť všetci, nielen vôľou, ale aj skutkom. Nie je hriechom spravodlivo zosadiť zlých; takí (čo to urobia) sú podľa apoštola: Boží služobníci (Rim 13, 6) a zachovávajú lásku, pretože trest je niekedy kvôli napomenutiu, niekedy kvôli lepšiemu a božskejšiemu dobru. Dobro obce je totiž väčšie než dobro jedného človeka.

Sv. Tomáš Akvinský: Výklad Desatora Božích prikázaní, Spolok sv. Vojtecha, Trnava 2010
Prekl. Matúš Sitár