Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

17. 6. 2012

Na bočnej lište, v oddelení Encykliky, pribudla dôležitá encyklika Casti connubii, pojednávajúca o kresťanskom manželstve. Každý katolík, by sa s ňou mal dôkladne oboznámiť, aby sa vyhol životu v smrteľnom hriechu a večnému zatrateniu.
Pribudla tiež encyklika Quas primas o Kristu Kráľovi, týkajúca sa predošlého príspevku Juraja Sirotného.