Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

27. 3. 2012

Fragmenty z doby moru II. /2012

Súboj protikladov

http://www.postoy.sk/havel_vs_kim_cong_il_suboj_protikladov

Tak nám kresťanský magazín Postoy - ktorý sa podľa vlastných slov usiluje dosiahnuť dialógom pravdu, čo je už z podstaty dialogu nemožné ale tejto nadšenej parte študentíkov z KU v Ružomberku to ešte nikto nepovedal - predstavil tézu a antitézu, Kima a Havla. Zatiaľ čo Kim, citujem "nehumánnymi praktikami transcendoval temnotu totalitarizmu", Havel "bol skromný človek, ktorý prostredníctvom svojich divadelných hier, politiky a života učil ako sa vzoprieť tyranii a prekonať ju". A tiež, že "hnacou silou jeho politického a filozofického boja bola inšpirácia a morálne presvedčenie." Nuž jeho spoločníci z disentu o tom hovoria inak. Prachy zo Západu, mercedes, žranice, chľast a hlboká morálna spustlosť. Doba bola ťažká, dôležité však je si uvedomiť, že Havel "nebol „kartotékovým či nedeľným vyznávačom viery. Posolstvo viery prorokov hlavných náboženstiev (nielen kresťanstva) však chápal a žil osobne mnohokrát lepšie než tí, ktorí ich vysvetľujú a praktizujú." Kresťanský a konzervatívny Postoy nám teda za vzor dobrého a morálneho človeka predkladá praktického apostatu, ľavičiara, liberála a človeka, ktorý všetkým kresťanským v celom svojom živote opovrhoval.

JD.

Rok viery

Od októbra 2012 by sa mal v Cirkvi, na podnet Svätého otca, začať Rok viery. Kongregácia pre náuku viery k tejto príležitosti vydala nótu s pastoračnými pokynmi na dané obdobie. Po jej prečítaní bohužiaľ musíme skonštatovať, že ak niekto očakával rok naplnený spoznávaním dvojtisícročnej tradície viery v Cirkvi, tak si musí počkať na nejaký iný rok, v bližšie nedefinovanej budúcnosti. Celá Tradícia viery sa scvrkla na oslavu II. vatikánskeho koncilu, po skončení ktorého, ako tvrdia autori dokumentu: "... sa Cirkev v kontinuite s Tradíciou a bezpečne vedená magistériom usilovala o prijatie a aplikáciu jeho bohatého učenia." Jeden sa musí pýtať načo teda treba presadzovať zrazu "hermeneutiku kontinuity" ak všetko po koncile prebehlo v kontinuite s Tradíciou?
Mnohé odseky tohto dokumentu dávajú tušiť, že celý Rok viery bude skôr pokusom dokázať, ako je pokoncilný vývoj kompatibilný s Tradíciou a to dosť nešťastnou formou, síce: neustálym usmerňovaním pozornosti na koncilové dokumenty, takže môže vzniknúť dojem, akoby jediným zdrojom pravého poznania katolíckej viery boli práve tieto dokumenty. Vyberáme len zopár ukážok, zvyšok si láskavý čitateľ dohľadá sám (http://www.kbs.sk/?cid=1329140066) :
"5. Žiaduce sú tiež sympóziá, konferencie a stretnutia väčších rozmerov, aj na medzinárodnej úrovni ... Niektoré takéto stretnutia by mali byť venované zvlášť znovuobjaveniu učenia Druhého vatikánskeho koncilu.
6. Pre všetkých veriacich ponúka Rok viery výbornú príležitosť hlbšie spoznať hlavné dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu a preštudovať si Katechizmus Katolíckej cirkvi (ovplyvnený koncilom, pozn.red. Dielne).
8. Počas Roku viery by bolo dobré v spolupráci s Pápežskou radou na podporu jednoty kresťanov uskutočniť rozličné ekumenické podujatia, ktoré majú podporiť „nastolenie jednoty medzi všetkými kresťanmi“, čo „je jedným z hlavných cieľov posvätného Druhého vatikánskeho koncilu“ (22). Osobitne dôležitá je slávnostná ekumenická bohoslužba, ktorá má potvrdiť vieru všetkých veriacich v Krista. (Netušili sme, že katolícka viera sa potvrdzuje ekumenickou bohoslužbou !!!, pozn. red. Dielne)
2. Bude užitočné podporiť aj nové vydanie dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu, ... a to aj vo vreckovom a ekonomickom vydaní, a tiež napomôcť ich lepšie rozšírenie s pomocou komunikačných prostriedkov a moderných technológií.
3. Žiaduce je aj obnovenie úsilia o preloženie dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu a Katechizmu Katolíckej cirkvi do jazykov, do ktorých ešte doteraz neboli preložené.
4. Pastieri Cirkvi by mali využívať nové spôsoby komunikácie a podporovať televízne a rozhlasové programy, filmy a publikácie na tému viery, jej princípov a obsahov, ako aj významu Druhého vatikánskeho koncilu pre Cirkev, aby ich populárnym spôsobom sprostredkovali širokému publiku.
3. Každý biskup by mohol venovať téme viery pastiersky list, v ktorom pripomenie význam Druhého vatikánskeho koncilu.
5. Je tiež žiaduce overiť prijatie Druhého vatikánskeho koncilu a Katechizmu Katolíckej cirkvi do života a poslania každej partikulárnej cirkvi.
6. Permanentná formácia kléru môže byť v Roku viery zameraná na dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu...
3. Kňazi môžu venovať väčšiu pozornosť štúdiu dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu a Katechizmu Katolíckej cirkvi a čerpať z nich materiál pre farskú pastoráciu – katechézu, ohlasovanie a prípravu na sviatosti.
etc., etc., etc.
Podpísaný je kardinál William Levada, ktorý je považovaný vo vatikánskych kruhoch za osobu s konzervatívnymi názormi. Tak nám Pán Boh pomáhaj.

BM