Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

20. 3. 2012

Cirkev v Uhorsku po roku 1850

ThDr. Jozef Špirko

Konkordát, ktorý uzavreli r. 1855 medzi Sv. stolicou a habsburskou monarchiou, platil aj v Uhorsku - ako v súčiastke monarchie - a aspoň desať rokov vplýval na usporiadanie cirkevnopolitických pomerov v Uhorsku. Pravda, keďže vznikol v čase habsburského absolutizmu, uhorskí biskupi (najmä maďarskej národnosti) sa zdráhali uznať ho. Ostrihomská provinciálna synoda r. 1858 ho však slávnostne uznala. Po uhorskom vyrovnaní (1867) podobne ako v Rakúsku, vlády ho nerešpektovali, biskupi sa ho nedovolávali, hoci Sv. stolica sa ho pridržiavala až do zániku rakúsko-uhorskej monarchie (1918).

Utvorením dualizmu r. 1867 obnovili v Uhorsku ústavu. Liberálny duch, ktorý sa zmocnil väčšiny uhorského parlamentu, ukázal sa onedlho i v zákonodarstve. Zákon z r. 1868 dal obciam právo určiť, či školy majú byť rázu konfesionálneho alebo obecného. Tým stratila katolícka Cirkev mnoho škôl. V manželskom práve zákon z r. 1868 uznal kompetenciu cirkevných súdov len v čisto katolíckych manželstvách. V miešaných manželstvách dával možnosť obrátiť sa aj na nekatolícke cirkevné súdy. To dalo podnet k mnohým apostázam, lebo kto chcel uzavrieť druhé manželstvo, stal sa protestantom. V miešaných manželstvách zákon nariadil, aby deti nasledovali náboženstvo rodičov podľa pohlavia. Márne sa snažil minister kultu barón Jozef Eötvös zaistiť rodičom právo slobodne sa dohodnúť na náboženstve dietok. Liberálni poslanci ho prehlasovali.

Po vyhlásení dogmy o pápežskej neomylnosti uhorský parlament postupoval proti katolíckej Cirkvi ešte radikálnejšie. Obnovil placetum a len na energické zakročenie ostrihomského arcibiskupa Šimora nepublikovali odhlasovaný zákon. Keď však rožňavský biskup Juraj Schopper vyhlásil vo svojej diecéze uznesenia vatikánskeho snemu, uhorský parlament žiadal ho prísne potrestať. Ba František Deák podal návrh na rozluku Cirkvi od štátu, uvedenie civilného manželstva a štátnych matrík. Ale pre vnútorné spory o návrhu predbežne nerokovali. R. 1883 stredné školy podriadili bezprostrednému dozoru ministerstva kultu a niektoré rehoľné školy, najmä školy františkánov a minoritov, zanikli.
Pre manželský zákon z r. 1868 boli medzi katolíkmi a liberálmi stále škriepky. Konečne r. 1894 sa podarilo liberálom uzákoniť civilné manželstvo a štátne matriky s platnosťou od 1. októbra 1895. Odvtedy uznával uhorský štát len civilne uzavreté manželstvo a štátne matriky. Cirkevným tribunálom vynesené manželské rozsudky nerešpektoval. Zákon určil, že rodičia pred uzavretím civilného manželstva sa môžu dohodnúť na náboženstve dietok pred štátnym úradom. Židovské náboženstvo vyhlásili za recipované (občiansku rovnoprávnosť dostali r. 1867), ba zákon dovolil aj vystúpiť z cirkevnej spoločnosti a žiť bez vyznania.

Z knihy: Cirkevné dejiny, Neografia, Turčiansky Sv. Martin, 1943