Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

25. 1. 2012

Židovské nebe

sv. Maximilián Kolbe

(…) Podívejme se teď, jak vypadá nebe židů, po kterém dychtí a o které přes celý svůj život židé usilují. Zeptejme se především chasidského žida, tj. pobožného žida, kdo se nachází v židovském nebi? Hned nám odpoví, že tam jsou všichni lidé, které miloval během svého života a není tam nikdo, kým opovrhoval a koho ve svém životě nenáviděl. Proto teda v židovském nebi není Pan Ježíš Kristus, ani Boží Matka, ani sv. Josef, ani žádní svatí, které uctívají křesťané. A to je teda peklo. V židovském nebi nejsou lidé, kteří ve svém životě milovali Pana Ježíše a Nejsvětější Pannu Marii. A to je teda peklo. V židovském nebi nejsou lidé, kteří poslouchali Církev, věřili v Evangelium a přijímali sv. Svátosti. A to je teda peklo. V židovském nebi není nikdo, kdo žil i umíral v lásce ke Kristovu Kříži. A teda je to peklo. V židovském nebi není nikdo, kdo žil pobožně nosíc škapulíř a modlil se Růženec. A to je teda peklo. V židovském nebi není nikdo z těch, kteří poslouchali Církev a chodili na Mši svatou, kázání, katechizmy či pobožnosti. A to je teda peklo.
Nakonec v židovském nebi není nikdo z těch lidí, kteří žijíc pobožně a střízlivě, žehnali se často znakem svatého Kříže a zohýbali svá kolena před Ukřižovaným. A to je teda peklo. Víme tedy, kdo není v židovském nebi. Teď se podívejme na to, kým je naplněné židovské nebe. Nejprve tam jsou všichni židé, kteří v celém svém životě pohrdali Kristem, Nejsvětější Pannou Marii, Křížem a nechtěli se obrátit. A to je teda peklo.
V židovském nebi jsou všichni milovníci a přátelé židů, kteří je následovali ve všech špatnostech a o Pana Ježíše ani Evangelium nedbali, oni poslouchali židy a věrně jim sloužili. A to je teda peklo.
V židovském nebi jsou ti, kteří vůbec nehleděli na přikázání Boží, ale za to byli připravení plnit každý příkaz žida. A to je teda peklo.V židovském nebi jsou ti, kteří nelačněli po Církvi, Mši svaté ani Svátostech, za to měli moc rádi kořalku a pitky. A to je teda peklo.
V židovském nebi jsou ti, kteří k Božím ctnostem, Růženci a katechizmu cítili velký odpor, ale za to propadali proklínání a různým zlostem. A to je teda peklo.V židovském nebi jsou ti, kteří nenáviděli Boží služebníky, za to milovali celým srdcem ďábelské služebníky, židy. A to je teda peklo. V židovském nebi jsou ti, kteří nechtěli nosit svatý škapulíř, ale sami zbavení Božích milostí raději druhé přiváděli do morální a materiální bídy. A to je teda peklo.
V židovském nebi jsou všichni ti, kteří nesnášeli svaté obrazy Páně, ale za to si vážili různé pekelné a ďábelské obrazy. A to je teda peklo.V židovském nebi jsou ti, kteří nechtěli pokleknout a vzdát poklonu Panu Ježíši skrytému v Nejsvětější Svátosti, za to se klaněli a padali před těmi, v jejichž srdcích přebývali zlí duchové. A to je teda peklo.
Je tedy z toho jasně vidět, že židovské nebe, do kterého jdou po smrti všichni nevěrní židé, a kam vedou všechny lidé, které je následují, není nic jiného než nejhlubší peklo hořící mocným ohněm.Nebe, ve kterém není Ježíš, Boží Matka, svatí apoštolové, mučedníci, ani vyznavači, jenom duchové a lidé nenávidějící Ježíše, našeho Boha a vše, co je Ježíšovo, to je jednoduše peklo.

Fragment z knihy: Christus Deus noster. Chrystus Bóg nasz. [Kraków 1918], s. 27-34.

Přeloženo M. podle: http://breviarium.blogspot.com/2011/01/kazanie-sw-maksymiliana-marii-kolbe-na.html