Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

11. 3. 2011


Dies irae


Redakcia Dielne praje všetkým čitateľom zmysluplné a rozjímavé prežitie pôstu. Pre prípad, že by si nevedeli spomenúť o čom by mali rozjímať, prikladáme stredoveký hymnus Dies irae, pravdepodobne od Tomáša z Celana (okolo 1190-1260).


V ten deň hnevu, v deň bezprávia
V prach sa zvráti sveta sláva,
Sibyla i Dávid vravia.

Aký strach nás schváti dravý,
Keď sa pred očami zjaví
Všetkých skutkov Sudca pravý!

Hlasy trúby plné čudu,
Nad hrobami krajín budú
Znieť a volať všetkých k súdu.

Príroda smrť v žase stíchne,
Keď sa každý mŕtvy zdvihne
K súdu príde, jak len stihne.

Napísaná kniha tu je,
Všetky deje obsahuje,
Z nej svet ortieľ vypočuje.

Keď si sudca teda sadne,
Vyjaví sa všetko riadne,
Nenechá tak viny žiadne.

Čo len poviem na obranu,
Koho vzývať o ochranu,

Keď aj svätí bázňou vzplanú?

Kráľu hroznej velebnosti,
Spásu dávaš cez milosti,
Spas ma studňa láskavosti.

Ježiš dobrý, nezabudni,
Pre mňa si šiel kríž niesť trudný,
Nezatrať ma v ten deň súdny.

Hľadal si ma, ustal v sparne,
Vykúpil na kríži zdarne,
Nech to všetko nie je márne.

Spravodlivý Sudca zlostí,
Odpusť moje neprávosti,
Prv než v hrob dáš moje kosti.

Vzlykám ako vinník čierny,
Červeň vín sa tvári perlí.
Bože, prosím, súd svoj zmierni.

Máriu si zbavil zlostí,
Lotra vzal si do milosti,
Aj mne dal si nádejnosti.

Prosím to, čo nezaslúžim,
No daj, Dobrý, po čom túžim,
Nech sa v oheň nepohrúžim.

Medzi ovce daj ma, Pane,
Od baranov odhodlane
Oddeliac ma k pravej strane.

Keď už pôjdu zlorečení,
Do plameňov odsúdení,
Zavolaj ma k vyvoleným.

Prosím vrúcne, úpenlive,
Jak prach srdce ľútostivé.
Riaď môj koniec milostive.

Slzavý deň, v ktorý v strachu
Zasa vinný človek z prachu
Vstane, dostaví sa k súdu.

Preto, Bože, šetri ľudu!
Dobrý Ježiš, Pán náš daj,
Všetkým večný pokoj, raj.

Amen.

Preklad Janko Silan