Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

23. 5. 2010

Sväté Písmo o homosexuáloch

V súvislosti s homosexuálnymi ohavnosťami, ktoré sa mali konať v Bratislave a ktorým bola, vďaka Bohu za to, učinená prietrž a ukázaný jasný odpor, sa vyjadrila „slovenská“ euro-poslankyňa Monika Flašíková-Beňová. Na svojom blogu sa zdôverila, že komunikuje každý deň s Bohom. V rámci tohoto dialógu jej Boh odpovedal, na otázku o homosexuáloch, aby im odkázala, že ich má rád. Rozumej: že ich má rád takých, ako sa chovajú a prezentujú, čiže ako deklarovaných a praktizujúcich sodomitov.
Problém s týmito dialogujúcimi hysterkami je ten, že každé zaškŕkanie v bruchu považujú za hlas Boží. Vo svojej liberálnej a subjektivisticko-protestantskej naivite sa dokážu rozhorčovať nad muslimom, ktorý tiež komunikuje s Bohom (Allahom), pričom ten mu káže vyhubiť všetky liberálky typu pani euro-poslankyne a zároveň robiť to isté v naprostej dôvere vo svoju vyvolenosť a povolanosť načúvať Hlasu Božiemu. Pokora a skromnosť by tu bola namieste, obzvlášť ak človek vykonáva také opovrhnutia hodné povolanie ako je euro-poslanec. Normálny kresťan vie, že sa má držať autority Svätého Písma a Cirkevnej Tradície a nie načúvať vnútorným hlasom, ktoré sú navyše s vyššie uvedenými v rozpore. Komu patria tie hlasy v skutočnosti, aj tie pre mudžahedína aj pre pani Moniku, o tom nemá elementárne oboznámaný kresťan taktiež pochybnosť. Aby to bolo jasné aj kresťanom, ktorí pod pláštikom falošnej humanity a nekresťanského súcitu obhajujú zhovädilosti, tak tu sú citáty zo Sv. Písma, ktoré hovoria jednoznačne a nedajú sa zmanipulovať žiadnou pseudo-sofistikovanouhermeneutikou.

Genesis, kapitola 19

4 Ale skôr, ako si ľahli, mužovia mesta, mužovia Sodomy od chlapca až po starca, celé mesto do posledného chlapa obkolesili dom,
5 vyvolali Lota a povedali mu: "Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!"
6 Tu Lot vyšiel k nim predo dvere, zavrel dvere za sebou
7 a povedal im: "Bratia moji, nože nerobte hriech!
8 Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich, robte s nimi, čo sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také, veď oni sa uchýlili do tieňa mojej strechy!"
9 Oni však volali: "Prac sa preč!" A dodali: "Prišiel sem ako cudzinec a chcel by súdiť. Teraz ti vyvedieme horšie ako tým." Veľmi dorážali na Lota a pokúšali sa vylomiť dvere.
10 Vtedy tí mužovia načiahli ruky, vtiahli Lota dnu a zamkli dvere.
11 Mužov však, veľkých aj malých, čo boli pri vchode do domu, ranili slepotou, takže sa márne namáhali nájsť vchod.
12 Potom mužovia povedali Lotovi: "Ak tu máš nejakého zaťa, syna alebo dcéru a ak niekto z mesta patrí k tebe, vyveď ich preč z tohoto mesta,
13 lebo zničíme toto mesto, pretože je naň veľká žaloba pred Pánom. Pán nás poslal zničiť ho.

Levitikus, kapitola 18

22 Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!
23 Nesmieš pohlavne obcovať s nijakým zvieraťom; poškvrnil by si sa tým. Ani žena sa nepostaví zvieraťu, aby sa s ním spojila; to by bola nehanebnosť!
24 Nepoškvrňte sa ani jednou z týchto vecí; veď všetkými týmito vecami sa poškvrňovali národy, ktoré ja vyženiem pred vami.
25 A pretože je poškvrnená aj krajina, ja vypomstím jej zločiny tak, že krajina vyvrhne svojich obyvateľov.
26 Nuž zachovávajte moje ustanovenia a nariadenia a nedopusťte sa nijakej z týchto ohavností, ani domorodci, ani cudzinci, ktorí sa budú medzi vami zdržiavať.
27 lebo všetky tieto ohavné činy robili obyvatelia krajiny, ktorí tam boli pred vami, a preto sa krajina stala nečistou.
28 Nech vás nevyvrhne krajina, keby ste ju poškvrnili, ako vyvrhla národy, ktoré tu boli pred vami.
29 Lebo každý, kto by sa dopustil niektorej z týchto ohavností, osoby, ktoré by to urobili, budú vyhubené spomedzi svojho ľudu.
30 Zachovávajte teda moje nariadenia; nesprávajte sa ohavnými zvykmi, ktoré boli pred vami, aby ste sa nimi nepoškvrnili. Ja, Pán, som váš Boh!"

Levitikus, kapitola 20

13 Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich.

List sv. Pavla Rimanom, kapitola 1

24 Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá
25 tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen.
26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený.
27 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.
28 A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí,
29 plných neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; sú klebetní,
30 utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov,
31 sú nerozumní, vierolomní, bezcitní a nemilosrdní.
32 Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielen že to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.

List sv. Pavla Korinťanom 1, kapitola 6

9 Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov,
10 ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.

List sv. Pavla Timotejovi 1, kapitola 1

8 Vieme, že zákon je dobrý, ak ho niekto správne používa,
9 pričom vie, že zákon nie je daný pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre zvrhlých a svetákov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec,
10 pre smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu,
11 podľa evanjelia o sláve blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené.